***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 604
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    สามารถร้องเรียนตำรวจที่ผิดนัดการยืมเงินได้หรือไม่
 รายละเอียด
    เราสามารถร้องเรียนนายตำรวจที่มายืมเงินแล้วผิดนัดการชำระเงินได้หรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

หากเป็นเรื่องการยืมเงินของทางราชการ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 63 กำหนดว่า 

   "ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการกองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนด

    ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อำนวยการกองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป"

     "ส่วนราชการ"  หมายความว่า กรม หรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการประจำจังหวัดด้วย (ระเบียบเบิกจ่ายเงิน ฯ ข้อ 4)

     ดังนั้น หน่วยงานผู้เบิกจึงดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องร้องเรียน แต่ถ้าหากเป็นหน่วยงานย่อย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 47 แต่ถ้าหากเป็นการยืมเงินส่วนตัว ให้ดำเนินการตาม ป.พ.พ.

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-10-08 12:13:52] IP: 1.20.179.72
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน