***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 379
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอระเบียบค่าอาหารผู้ต้องหา และสอบถาม
 รายละเอียด
    

ขอระเบียบเกี่ยวกับค่าอาหารผู้ต้องหา

ขอสอบด้วยว่า

ค่าอาหารผู้ต้องหา อ้างอิงจาก สมุดลงคุมผู้ต้องหาของ สิบเวร หรืออ้างอิงจากประจำวันครับ พอดีมีปัญ สิบเวรไม่ค่อยเคยเขียน สมุดคุมผู้ต้องหา

หากจจะอ้างอิงกับประจำวันก็ไม่ทราบเวลาปล่อยตัวที่แน่นอน 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : กิตติพงค์  วันที่ - เวลา : [ กิตติพงค์ ] IP : 1.47.36.224
 
     
คำตอบ  
 

ปรับอัตราค่าอาหารสำหรับผู้ต้องหา ผู้ต้องขังฯ จากเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราคนละวันละ 45 บาท เป็นเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราวันละคนละ 75 บาท

(วันละ 3 มื้อ มื้อละ 25 บาท) 

วันที่-เวลา: [ 2015-08-26 12:51:59 ] IP: 118.172.230.238
 
คำตอบ  
  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0502/43394 ลง 20 ก.ย. 2535 กำหนดให้ใช้บัญชีการจ่ายเงินค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหาหรือผู้ถูกคุมขังเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
วันที่-เวลา: [ 2015-08-28 10:11:47 ] IP: 1.20.179.94
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน