***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 480
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ขอระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค
 รายละเอียด
    ขอระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : พ.ต.ท.หญิงจีราพัชร แก่นจันทร์  วันที่ - เวลา : [ พ.ต.ท.หญิงจีราพัชร แก่นจันทร์ ] IP : 110.77.152.54
 
     
คำตอบ  
 

ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หมวด 4 ค่าสาธารณูปโภค ข้อ 18 ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค ดังต่อไปนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น หมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ (3) ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม รวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื้อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุสื่อสาร วิทยุติดตามตัว เป็นต้น

     ซึ่ง ตร. ได้มีคำสั่ง ที่ 647/2555 ลง 23 พ.ย. 2555 ซึ่ง ผบช. ต่าง ๆ ได้อาศัยอำนาจตามระเบียบ ก.ต.ช. ฯ มอบอำนาจบริหารงานการเงินในลักษณะเดียวกับคำสั่ง ตร. ไว้ 

วันที่-เวลา: [ 2015-08-10 15:15:29 ] IP: 125.26.191.58
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน