***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 586
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกค่าเช่าที่พัก
 รายละเอียด
    ข้าราชการตำรวจ  ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้  ซึ่งท้องที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีบ้านพักของทางราชการสำหรับพักอยู่อาศัย จึงต้องเช่าบ้านเพื่อพักอาศัยอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  กรณีนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเบิกเป็นค่าเช่าบ้าน หรือเบิกเป็นค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  กรณีดังกล่าวหากเข้าข่ายมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตาม ม.7 แห่ง พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็ใช้สิทะิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-08-10 15:06:07] IP: 125.26.191.58
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน