***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1147
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ค่าอาหารสำหรับผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก
 รายละเอียด
    

1. ขอสำเนาคำสั่ง ตร. ที่่ 567/2553 ลง 8 พ.ย.53 เรื่องมอบอำนาจบริหารงานการเงินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. ขอสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0502/43394 ลง 20 ก.ย.35

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

รบกวนส่งเมล์มา แล้วกองการเงินจะจัดส่งเอกสารให้

คำสั่ง 567/2553 ลง 8 พ.ย. 2553 ได้ยกเลิกไปแล้ว โดยใช้คำสั่ง ตร. ที่ 647/2555 ลง 23 พ.ย. 2555 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-06-03 10:36:29] IP: 125.26.191.48
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน