***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 22635
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกค่าเช่าที่พัก
 รายละเอียด
    ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร กอน.อก. พ.ศ.๒๕๕๐ เพิ่มเติมและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง สว.ในสังกัดส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ตามลำด้บคะแนนที่สอบได้จากการฝึกอบรม หากหน่วยงานสังกัดใหม่ไม่ได้จัดที่พักให้ ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน  วันที่ - เวลา : [ เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ] IP : 125.24.162.98
 
     
คำตอบ  
  ตาม พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗(๔) กำหนดว่า “ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้าย พ.ร.ฎ.นี้ เว้นแต่ผู้นั้นได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเอง” ดังนั้น จึงต้องพิจารณาว่า การสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร แล้วสอบจัดลำดับคะแนนเพื่อสิทธิในการเลือกตำแหน่งนั้นเป็นการแต่งตั้งตามคำร้องขอหรือไม่ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เคยมีหนังสือตอบข้อหารือ ตร. และส่วนราชการไว้แล้วว่า “กรณีสอบเพื่อเลื่อนระดับ โดยให้ผู้สอบได้เลือกท้องที่ที่จะขอรับการแต่งตั้งเป็นเพียงเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ไม่ถือเป็นการแต่งตั้งตามคำร้องขอ” ดังนั้น หากหน่วยงานสังกัดใหม่ไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้ และข้าราชการตำรวจไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน ข้าราชการตำรวจดังกล่าวก็มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการ
วันที่-เวลา: [ 2012-03-27 15:51:36 ] IP: 125.24.162.98
 
คำตอบ  
  get a loan today loans loans loans
วันที่-เวลา: [ 2018-07-11 11:09:52 ] IP: 46.161.9.71
 
คำตอบ  
  loans stafford loans payday loans bad credit a loan with bad credit
วันที่-เวลา: [ 2018-07-11 23:45:05 ] IP: 46.161.9.71
 
คำตอบ  
  payday loans bad credit bad credit loans loans for bad credit best loans for bad credit
วันที่-เวลา: [ 2018-07-15 02:18:03 ] IP: 46.161.9.71
 
คำตอบ  
  loans loans payday loan express loans
วันที่-เวลา: [ 2018-07-15 13:59:31 ] IP: 46.161.9.71
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน