***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 955
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และแนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในรอบ มี.ค.๒๕๕๕ แล้วหรือยัง
 รายละเอียด
    กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และแนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในรอบ มี.ค.๒๕๕๕ แล้วหรือยัง
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๑๙ ลง ๒๔ ก.พ.๒๕๕๕ แจ้งหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินให้ส่วนราชการรับทราบและถือปฏิบัติ โดยได้แจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.cgd.go.th และ ตร.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๒๖๑/ว ๒๗ ลง ๘ มี.ค.๒๕๕๕ แจ้งแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยหน่วยทุกหน่วยสามารถ Downtoad ได้ที่a www.financepolice.com
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2012-03-27 15:47:10] IP: 125.24.162.98
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน