***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1828
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาล
 รายละเอียด
    

ในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร , การรักษาพยาบาล  ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชาที่มียศ พ.ต.ท. ขึ้นไปเป็นผู้รับรอง ถูกต้องหรือไม่คะ  และในใบเสร็จฉบับจริง ต้องให้เจ้าต้ัวเซ็นต์รับรองหรือไม่คะ

 

                                                                     ขอบคุณค่ะ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

1. การรับรองการมีสิทธิได้รับเงิน

    1.1 สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

         กรณีข้าราชการตำรวจหรือลุกจ้างมีความประสงค์ขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้มีสิทธิเป็นผุ้รับรองการมีสิทธิของตนเองและของบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยสิทะิของตนเอง

    ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ข้อ 8 

    1.2 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

            กรณีข้าราชการตำรวจหรือลุกจ้างมีความประสงค์ขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้ผุู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง

     ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้อ 10

2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาของบุตร ที่ข้าราชการตำรวจยื่นเรื่องขอเบิกเงินมากับใบเบิกฯ เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย มิใช่หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และมิใช่สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ใช้แทนใบเสร็จรับเงินที่สูยหาย ดังนั้น ผุู้ใช้สิทธิจึงไม่ต้องลงลายมือชื่อรับรอง 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-04-03 09:57:22] IP: 125.26.191.203
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน