***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1167
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การจ่ายเงินของส่วนราชการ สามารถจ่ายเป็นเงินสดแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินได้หรือไม่
 รายละเอียด
    
  • การจ่ายเงินของส่วนราชการ สามารถจ่ายเป็นเงินสดแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินได้หรือไม่
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน  วันที่ - เวลา : [ เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ] IP : 125.24.162.98
 
     
คำตอบ  
 
  • กรณีการจ่ายเงินของส่วนราชการให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินเป็นเงินสด สามารถกระทำได้ในวงเงินต่ำกว่าห้าพันบาทนอกนั้นให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นกรณีที่จ่ายจากเงินทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด หรือการจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัด (ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน)
วันที่-เวลา: [ 2012-03-27 15:44:36 ] IP: 125.24.162.98
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน