***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 884
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ค่าอาหารสุนัข
 รายละเอียด
     ขอระเบียบ/หนังสือสั่งการ การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารสุนัข ค่ะ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

1. ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 17 กำหนดว่า "ค่าวัสดุตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงานประมาณ ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ......."

2. ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 ลง 18 ม.ค. 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ อธิบายความหมายของคำว่า "ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม....."

กรณีที่ขอหารือ หากเป็นการจัดหาวัสดุเพื่อใช้เลี้ยงสุนัขของทางราชการก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 17 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-01-20 11:35:38] IP: 125.25.205.10
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน