***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1597
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    เงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือน
 รายละเอียด
     มีการเบิกเงินเกินสิทธิ   แต่ ตำรวจไม่ยินยอมให้ หน่วยผู้เบิกหักเงินเดือน   ทำอย่างไรดี 
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

ตอบข้อหารือการเรียกให้ชำระคืนเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ

1. กรณีข้าราชการตำรวจที่ได้รับเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการตำรวจ ตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2557 และได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ หากหน่วยงานผู้เบิกได้เรียกให้ชำระเงินคืน และผ่อนผันให้ผ่อนชำระเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/ว 332 ลง 3 พ.ย. 2546 แล้ว หากข้าราชการตำรวจผู้นั้นไม่ยินยอมให้หน่วยงานผู้เบิกหักเงินเดือน (ไม่มาทำหนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาผ่อนชำระหนี้) เห็นควรส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป โดยอย่าให้ขาดอายุความ และหากมีข้อสงสัยทางกฎหมายให้ปรึกษากับ คพ.กมค.

2. กรณีข้าราชการตำรวจที่ไ้ดรับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ มีความประสงค์ที่จะผ่อนชำระเงินดังกล่าว แต่ไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืน ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/ว 332 ลง 3 พ.ย. 2546 ได้ เนื่องจากข้าราชการมีค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินจำนวนมากและหากผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้ว ทำให้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และได้รับควงามเดือดร้อน จึงเป็นกรณีนอกเหนือหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด เห็นควรให้สำเนาหนังสือรับสภาพหนี้และสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 ประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ต.ช.ฯ แจ้งตามหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0015.3/ว0083 ลง 8 ต.ค. 2551 ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ ผบช. ที่จะขอทำความตกลงไปยังกรมบัญชีกลางได้ โดยไม่ต้องเสนอไปยัง ตร. แต่อย่างใด 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-01-30 16:39:21] IP: 118.172.230.71
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน