***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 899
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การเบิกค่าเช่าที่พัก
 รายละเอียด
    ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด กก.สส.ฯ  สอบเลื่่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตรได้  และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  รอง สว.กก.สส.ฯ   ซึ่งเป็นการบรรจุแต่งตั้ง ในท้องที่เดิม  จากกรณีดังกล่าว  ขอเรียนสอบถามว่าข้าราชการตำรวจดังกล่าวมีสิทธิ์เบิกค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อ ได้หรือไม่  
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

     ตาม พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 กำหนดว่า "ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่จ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ่้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้าย พ.ร.ฎ.นี้.....

ฯลฯ

     ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ที่เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก หรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย...."

     กรณีที่ขอหารือ เป็นการได้รับคำสั่งให้ประจำสำนักงานแห่งเดิมในท้องที่เดิม มิใช่กรณีได้รับคำสั่งให้ไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ที่เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามมาตรา 7 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-11-24 11:20:55] IP: 118.172.230.242
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน