***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 1072
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
 รายละเอียด
    การตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดในหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลง 24 พ.ย.2549 นั้น    สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการจราจร จะสามารถตรวจเพิ่มเติมในรายการอื่นนอกเหนือจากรายการตามหนังสือดังกล่าว โดยถือเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งสามารถเบิกเป็นค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้หรือไม่  ถ้าได้เป็นรายการใด ตามระเบียบหรือหนังสือใด  และขอหนังสือหรือระเบียบนั้นด้วย ขอบคุณครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กองการเงินได้ทำหนังสือขออนุมัติหลักการกับกรมบัญชีกลาง เมื่อปี 2545 และกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ที่ กค 0505.4/34248 ลง 30 ก.ย. 2545 อนุมัติเป็นหลักการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่ว่าจะอายุเท่าใด และทำงานมานานเท่าให ตรวจสุขภาพได้โดยใช้บริการจากสถานพยาบาลของทางราชการเท่านั้น และเบิกจ่ายค่าตรวจได้เท่าที่จ่ายจริงตามอัตราที่สถานพยาบาลเรียกเก็บตามรายการ ดังนี้

- การตรวจสมรรถภาพทางปอด (SPIROMETRY)

- การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDioMETRY)

ทั้งนี้ การตรวจสุขภาพตามรายการดังกล่าวให้ตรวจได้ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

รบกวนขอติดต่อ ฝ่ายการเงิน 6 กองการเงิน ที่เบอร์ 022052330  หรือส่ง e-mail มาให้กองการเงินจะส่งหนังสือไปให้

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-09-26 14:50:38] IP: 118.174.178.77
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน