***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 836
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    ขอระเบียบตัวใหม่เรื่องการเบิกจ่ายค่าอาหารที่ทาง สงป. ได้แจ้งเวียนหนังสือที่ 0010.181/2081 ลง 15 พ.ค. 55 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด ตร. ทราบ ถือปฏิบัติตามอนุมัติ ตร.ลง 11 .พ.ค.55 ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/1870 ลง 1 พ.ค. 55 โดยให้เบิกจ่ายในอัตรา
 รายละเอียด
    

หนังสือสั่งการณ์เพราะเจ้าหน้าที่การงานระบบ ภ.จว.ไม่ได้เข้ารับการอบรมฝ่ายอำนวยการที่ ผบ.ตร.จัดอบรมครับ

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

ให้ใช้หนังสือตามที่อ้างถึงในการเบิกจ่ายค่าอาหารเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราคนละวันละ 75 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายวิชาการ กองงบประมาณ โทร 0 2205 2054 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-09-25 08:59:18] IP: 118.172.230.193
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน