*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง

รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 ก.ย.63


รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจ ต่อศาสนิกชนต่างๆ

แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1 (เดือน ต.ค.-พ.ย.2563)

ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมการชุมนุมสาธารณะ

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานตำตวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63

พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘


รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน กรมบัญชีกลาง

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ และ คำของบประมาณปี ๒๕๖๔ ของ ตร.

แบบลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

คำสั่ง ตร.ที่ ๕๕๕/๒๕๖๒ ลง ๑ ต.ค.๒๕๖๒ เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตร.

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานงบประมาณและการเงิน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานงบประมาณและการเงิน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔