*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

สถานที่ติดต่อ

สถานที่ตั้ง : สำนักงานงบประมาณและการเงิน
อาคาร 5 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายอำนวยการ สงป. : 0-2205-2047 Fax : 0-2252-6043
Email:
budgetfinance@royalthaipolice.go.th
กองการเงิน. : 0-2205-2325 Fax : 0-2252-7965
กองงบประมาณ : 0-2205-2052 Fax : 0-2251-9824
กองบัญชี : 0-2205-2338;2701

แผนผังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาคาร 5 คืออาคาร 19 เดิม