*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***
วันที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
20 มี.ค.63
สงป. 0010.011/927
6 มี.ค.63
แจ้งกำหนดเลขประจำของเจ้าของเรื่องของ สง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม
20 มี.ค.63
สงป. 0010.011/1015
12 มี.ค.63
แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว ตร.
20 มี.ค.63
สงป. 0010.011/1017
12 มี.ค.63
แจ้ง มติ ก.ตร. ในการประชุม 1/63
20 มี.ค.63
สงป. 0010.011/1087
17 มี.ค.63
แจ้งหนังสือเวียน
2 มี.ค.63
สงป. 0010.011/600
12 ก.พ.63
ประกาศรายชื่อบุคคลตามมาตรา 6
2 มี.ค.63
สงป. 0010.011/602
12 ก.พ.63
แจ้งประกาศภาพเครื่องหมายราชการ ปส.
2 มี.ค.63
สงป. 0010.011/609
13 ก.พ.63
แจ้งหนังสือเวียน
2 มี.ค.63
สงป. 0010.011/718
19 ก.พ.63
ขอทบทวนยกเลิกมติ ครม.
2 มี.ค.63
สงป. 0010.011/749
20 ก.พ.63
กำชับหน่วยงานให้ยึดถือ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
2 มี.ค.63
สงป. 0010.011/747
20 ก.พ.63
พรฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร
3 มี.ค.63
สงป. 0010.011/763
21 ก.พ.63
แจ้งการเดินทางไปราชการ
13 ก.พ.63
สงป. 0010.011/427
29 ม.ค.63
การขอรับเงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการตำรวจเสียชีวิตหรือได้รับการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
11 ก.พ.63
สงป. 0010.011/582
11 ก.พ.63
ผบ.ตร. ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่โคราช
11 ก.พ.63
สงป. 0010.011/550
6 ก.พ.63
แจ้งปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
11 ก.พ.63
สงป. 0010.011/478
3 ก.พ.63
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดฯ
Total 188 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »