...วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานให้บริการด้านงบประมาณการเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ค่านิยม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม เชื่อถือได้....  
       
ลำดับที่   หัวข้อ ประเภท โดย ดู ตอบ
503    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ [ 2021-07-22 16:51:34 ] ด้านการเงิน การเงิน บก.น.6 8 0
502    หน่วยงานที่ สงป.รับผิดชอบ [ 2021-07-22 10:45:17 ] สงป. ด.ต.วิรุฬห์พัทธ์ คำเหลี่ยม 5 0
501    ขั้นเยียวยา นำมาคิดบำนาญหรือไม่ [ 2021-07-21 11:53:52 ] สงป. ร.อ.สมรัฐ จับศรทิพย์ 7 0
500    การขอรับเงินสวัสดิการรักษาและบำเหน็จตกทอด [ 2021-07-14 13:56:08 ] สงป. พ.ต.ท.หญิง ศรินทร นิลวงษ์ 22 0
499    รบกวนขอคำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 ด้วยครับ [ 2021-07-08 09:45:57 ] ด้านการเงิน ส.ต.อ.ศิวณัฐ บัวจ้อย 38 1
498    ขอระเบียบและอัตราเบิกค่าเช่าบ้าน [ 2021-07-02 14:34:12 ] ด้านการเงิน ด.ต.หญิงภัทชรพร วามะเกตุ 30 1
497    ขอหนังสือ [ 2021-06-30 16:26:09 ] สงป. ส.ต.ท.ธนิต อุปวันดี 32 1
496    ขอหนังสือ [ 2021-06-30 15:31:01 ] ด้านการเงิน ส.ต.ท.ธนิต อุปวันดี 203 1
495    ขอไฟล์เบิกเงินค่าตอบแทนการส่งหมายเรียกพยาน [ 2021-06-29 14:25:37 ] ด้านการเงิน ส.ต.ท.ภัทรพงศ์ จานลาน 38 0
494    ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ [ 2021-06-24 13:46:40 ] สงป. ส.ต.ท.สิทธิกร 33 1
493    การขอเบิกค่ารังวัดสอบเขตที่ราชพัสดุ [ 2021-06-16 11:29:48 ] ด้านงบประมาณ ณัฐวุฒิ สุจจิต 36 1
492    ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ [ 2021-06-15 15:08:58 ] ด้านงบประมาณ mek 47 1
491    ขอระเบียบการจ่ายเงินผ่าน KTB Corporate Online จอสีส้ม [ 2021-06-02 15:18:38 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง กนกนันท์ จุลเทพ 66 1
490    ขอหลักเกณฑ์การเบิก [ 2021-05-27 20:24:01 ] ด้านงบประมาณ ส.ต.ท.รัชพงศ์ 81 1
489    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานการข่าวเพื่อปราบปรามยาเสพติด [ 2021-05-16 15:59:38 ] ด้านการเงิน การเงิน บก.น.6 47 1
488    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บช.ตชด.ปี2563 ข้อ 2.1.1.5 (1) ครุภัณฑ์อื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1ล้านบาท [ 2021-05-14 12:00:41 ] สงป. บริษัท ซีเอสเค จำกัด 52 0
487    เบิกค่าเล่าเรียนบุตร [ 2021-05-13 15:13:18 ] ด้านการเงิน สุกัญญา 47 1
486    ได้รับ จม.เรียกรายงานยืนยันตัวรับบำนาญล่าช้าหลังวันที่กำหนดรายงายตัว ต้องทำอย่างไร [ 2021-05-10 09:21:36 ] ด้านการเงิน นาง สำนวน ศรีทอง 53 1
485    สอบถาม ใบแทน หรือ สำเนา หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ [ 2021-05-07 12:33:49 ] สงป. จีรวัฒน์ ไชยหาญ 48 0
484    ขอเอกสารคู่มือ ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน, ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์, ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน [ 2021-05-05 15:29:49 ] สงป. อัฐพนธ์ รักฤทธิ์ 72 1
483    สอบถามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดี [ 2021-04-30 15:41:09 ] สงป. ด.ต.อนาวิล ชูวิโชติ 65 1
482    ยืนยันสถานภาพบุคคล รับบำนาญ แต่ติดวันหยุด [ 2021-04-29 12:11:06 ] ด้านการเงิน จิราภรณ์ โดดสังข์ 70 1
481    การเบิกจ่ายเงินบูรณะทรัพย์สิน [ 2021-03-30 17:30:35 ] สงป. พ.ต.ต.หญิง จุฑามาฯ ชัยทรัพย์ 99 1
480    ขอทราบงบประมาณที่จัดสรรให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง [ 2021-03-24 19:54:46 ] ด้านงบประมาณ Cho 97 1
479    ขอหนังสือ [ 2021-03-18 17:29:33 ] สงป. ส.ต.ท.ดวง แก้ววงษ์ 104 1
478    ขอเอกสารระเบียบการเบิกจ่ายภารกิจ ศปม. และค่าเครื่องแบบสนาม คฝ. [ 2021-03-13 22:58:37 ] ด้านการเงิน อัฐพนธ์ รักฤทธิ์ 97 1
477    ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพและค่าตอบแทนเจ้าพนักงานที่ส่งปัสสาวะตรวจพิสูจน์ [ 2021-03-07 16:08:57 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.หญิงศศิธร สิทธิมงคล 82 0
476    การรับเงินหรือสินทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ [ 2021-03-03 09:44:17 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง กนกนันท์ จุลเทพ 52 1
475    บำเน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ กรมประมง (ของบิดา) [ 2021-03-02 00:18:30 ] ด้านการบัญชี นายประทิน ผู้เรืองทรัพย์ 57 1
474    ระบบติดตามการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน [ 2021-02-23 16:13:51 ] ด้านงบประมาณ ส.ต.อ.วัชชิระ นันขุนทด 52 1
473    สอบถามเรื่องการส่งเอกสาร [ 2021-02-18 11:55:39 ] ด้านการเงิน ส.ต.ท.ประสพสัณห์ สามงามนิ่ม 55 1
472    การเบิกจ่ายเงินฯช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อย [ 2021-02-11 10:44:58 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง กนกนันท์ จุลเทพ 84 1
471    ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเป็นกรณีพิเศษ [ 2021-02-10 21:05:25 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.วัลลภ 79 1
470    สอบถามสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน [ 2021-02-08 17:04:06 ] ด้านการเงิน จารุวรรณ เรือนมา 89 1
469    ขอระเบียบ การเบิกค่าทางด่าน [ 2021-02-07 16:41:26 ] สงป. สยาม จิตเพียร 77 1
468    การจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ (Locat CAT) [ 2021-02-05 22:16:49 ] สงป. อัฐพนธ์ รักฤทธิ์ 127 1
467    ค่าตอบแทนครูตำรวจแดร์กับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 2021-01-28 15:10:26 ] ด้านการเงิน ดาวรุ่ง กลิ่นหอม 137 1
466    การเบิกเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ [ 2021-01-27 15:27:00 ] สงป. ชลรัฐดา เพชรกันกิ่ม 141 1
465    กล้องวงจรปิดเป็นครุภัณฑ์ประเภทอะไร [ 2021-01-25 09:43:30 ] สงป. ภิญญาพัชญ์ เพียงแก้ว 94 2
464    การขอรับเงินบำเหตุเหตุทดแทน [ 2021-01-08 14:17:07 ] ด้านการเงิน ด.ต.ไพฑูรย์ สุตตานนท์ 128 1
463    ขอตัวอย่างคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเงิน งบประมาณ และบัญชี [ 2020-12-23 21:59:46 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง จารุวรรณ เรือนมา 155 2
462    ขอสำเนาเอกสารระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเป็นกรณีพิเศษหน่อยค่ะ [ 2020-12-16 12:02:42 ] สงป. ส.ต.ต.หญิงประภาพร แก้วเพ็ชร 87 1
461    การเบิกค่าอาหารตำรวจ [ 2020-12-14 14:33:10 ] สงป. ด.ต.สุธรรม เกิดตลอด 110 1
460    เงินค่าเครื่องแบบตำรวจชั้นประทวน [ 2020-12-03 09:18:34 ] สงป. พงศ์ธร 112 1
459    สอบถามส่วนต่างค่ารักษาพยาบาล [ 2020-12-01 15:07:08 ] สงป. Wannapa 112 1
458    สิทธิค่ารักษาพยาบาลของนักเรียนนายสิบตำรวจ [ 2020-11-27 21:59:52 ] สงป. คำรณ พระวิจิตต์ 216 1
457    ขอระเบียบ อาหารผู้ต้องหาครับ ทางอีเมล์ครับ [ 2020-11-27 09:41:03 ] สงป. ส.ต.ท.อารีฟ เจะอาแว 145 1
456    สอบถามเรื่องเงินเดือนและค่าอื่นๆ [ 2020-11-24 19:06:08 ] สงป. ยอดชาย 137 1
455    การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเป็นกรณีพิเศษ [ 2020-11-23 14:40:38 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง กนกนันท์ จุลเทพ 77 1
454    ขอสำเนาเอกสารระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเป็นกรณีพิเศษ ด้วยครับ [ 2020-11-10 13:38:23 ] สงป. วุฒิชัย ช่วยชู 89 1
453    ขอหนังสือเวียน ตร.ที่ 0010.27/ว.49 ลง 13 มิ.ย.54 [ 2020-11-06 10:23:14 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิง วรวรรณ ไชยคง 102 1
452    สอบถามเรื่องงบประมาณการจ่ายเบี้ยเลี้ยงโควิดตำรวจภูธร จว.นราธิวาส [ 2020-11-02 13:44:21 ] ด้านงบประมาณ ตร.ประจำจุดคัดกรองพิเศษช่วงโควิด 161 0
451    ขอสำเนาเอกสารระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเป็นกรณีพิเศษหน่อยค่ะ [ 2020-11-02 09:42:59 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง แสงเดือน ศรีด้วง 91 1
450    การเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิด [ 2020-10-22 15:17:58 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง อริญชญา วิศัทวัฒนา 127 1
449    ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิด [ 2020-10-19 10:15:55 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง แสงเดือน ศรีด้วง 121 1
448    การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ข้ามปีงบประมาณ [ 2020-10-01 14:07:26 ] สงป. ธิรดา ชุมแสงโสภณ 160 1
447    คำสั่งอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ ตามระเบียบ 2563 [ 2020-09-22 14:15:44 ] ด้านการเงิน ส.ต.อ.วัชระ คารินทา 129 1
446    ค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2020-09-16 12:25:47 ] ด้านการเงิน ส.ต.อ.ศรายุทธ แซ่เลี้ยว 157 1
445    ขอสำเนาหนังสือ กง.ด่วนท่ีสุด ที่ ๐๐๑๐.๒๖๒/๓๘๗ ลง ๗ ม.ค.๖๓ [ 2020-09-11 09:43:09 ] ด้านการเงิน บัตร ประดิษฐ์ 140 1
444    การทำทะเบียนคุมเงินค่าปรับจราจรในระบบ PTM [ 2020-09-08 11:35:02 ] สงป. ด.ต.หญิงโชติกา เล่งซ้าย 157 1
443    เบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม [ 2020-07-31 10:09:21 ] สงป. จนท.การเงิน 298 1
442    สอบทราบเกี่ยวกับสิทธรับบำเหน็จตกทอด [ 2020-07-21 16:58:14 ] สงป. จักรายุทธ โกมลเกตุ 12254 1
441    เงินเบิกจ่ายแทนกัน [ 2020-07-13 17:44:43 ] สงป. กลุ่มนโยบายและแผน สพม.1 190 1
440    การเบิกจ่ายค่าปิดล้อมตรวจค้น [ 2020-06-17 15:41:47 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง วรุณพร อินทรนก 252 1
439    ขอแบบฟอมร์ ค่าชัณสูตรพริกศพ ค่าตอบเเทนนักจิตวิทยา [ 2020-06-12 08:57:06 ] ด้านการเงิน ส.ต.ต.คชราช เงางาม 203 1
438    ขอรับมรดกสืบทอดจากสามีชาวนิวซีแลนด์ [ 2020-06-09 15:50:29 ] ด้านการบัญชี น.ส.วิภา ฝากไธสง 200 0
437    ค่าอาหารผู้ต้องกัก [ 2020-05-27 11:12:24 ] สงป. ด.ต.เล็ก ศรีพรหม 339 1
436    การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี [ 2020-05-27 10:59:38 ] ด้านงบประมาณ ภิรมย์ 274 1
434    การเบิกเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับคดีอาวุธปืน [ 2020-05-21 15:06:10 ] สงป. จ.ส.ต.อิศเรศ เปลี่ยนขำ 215 1
433    งบประมารณที่เบิกแทนกัน [ 2020-05-18 13:50:53 ] สงป. ภัชชา 718 1
432    การเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2020-04-30 14:59:30 ] สงป. sombat maieam 279 1
431    ขอแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ในการเบิก ค่าชันสูตรพลิกศพ และ ขอคำสั่ง ตร. ที่ 428/2561 ลง 16 ก.ค. 2561 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช้าที่พักให้แก่แพทย์ และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ระยะเวลาทีทำการชันสู [ 2020-04-28 15:48:03 ] สงป. ส.ต.ต.อิศรางกูร บุตรลับ 184 1
430    ขอสอบถามขั้นตอนการขอ รหัส E-pension ของกรมบัญชีกลาง [ 2020-04-22 14:16:20 ] สงป. ปวิช พิพิธทอง 199 1
429    การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเผ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 2020-04-21 15:44:03 ] สงป. ร.ต.อ.หญิงสุนิสา แหลมไธสง 228 1
428    ค่าเบี้ยประชุม กต.ตร. [ 2020-04-20 16:17:16 ] สงป. นริศรา 210 0
427    อาหารผู้ต้องหา [ 2020-04-17 15:09:36 ] สงป. นริศรา อินบุญญา 291 1
426    คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๒๒/๒๕๔๙ [ 2020-04-17 13:28:47 ] ด้านการเงิน ส.ต.ท.วีรพล สิมมา 147 1
425    ขอรับสิทธิ์ที่คู่สมรสเกษียณ [ 2020-04-09 14:02:32 ] สงป. แม่บ้านตำรวจ 188 1
424    สอบถามครับ [ 2020-04-09 12:11:49 ] ด้านการเงิน ด.ต.พศวัต เอื้อกิจสุวรรณ 217 1
423    ได้รับคำตอบทางว.13 จาก ร.ต.อ.หญิง ทิพวรรณฯ แล้ว ขอขอบคุณครับ [ 2020-03-23 15:24:08 ] สงป. พ.ต.อ.พรรษวัฒน์ ทองวรรัฐ 226 1
422    ขอความกรุณา ผู้ดูแลระบบกรุณาช่วยลบคำถาม ที่ไม่มีคำตอบนี้ออกไปด้วยครับ [ 2020-03-18 21:44:23 ] สงป. พ.ต.อ.พรรษวัฒน์ ทองวรรัฐ 149 2
413    เบิกค่าเช่าบ้าน [ 2020-03-05 13:11:44 ] ด้านการเงิน องค์การ ทายะพิทักษ์ 244 1
412    สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน [ 2020-02-16 23:04:35 ] สงป. อภิเดช 279 4
410    จะสามารถขอรับบำเหน็จดำรงชีพ โดยไม่ต้องเดินทางไกล [ 2020-02-06 10:16:46 ] สงป. พ.ต.อ.พรรษวัฒน์ ทองวรรัฐ 235 1
409    เบิกค่าเล่าเรียนบุตร [ 2020-02-04 14:32:28 ] สงป. แม่บ้านตำรวจ 230 1
408    เงินประจำตำแหน่ง พงส. [ 2020-01-31 20:52:37 ] สงป. sup 198 1
407    ขอแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ในการเบิก ค่าชันสูตรพลิกศพ [ 2020-01-24 13:35:55 ] สงป. ร.ต.ท.หญิง พัชราภรณ์ วาละ 228 1
405    ลาออกจากราชการรับบำเหน็จภายหลังสอบเข้ารับราชการตำรวจ [ 2020-01-10 16:15:35 ] ด้านการเงิน LEK 214 1
403    การขอร้บเงินบำเหน็จตกทอด [ 2019-12-19 12:40:52 ] สงป. กรรณิการ์ สมาน 306 1
402    ค่าแบบเบิกค่าแปลเอกสารของ พงส. [ 2019-12-12 17:07:08 ] ด้านการเงิน วีระพงษ์ แสงศิริ 352 1
397    จำไม่ได้ [ 2019-11-18 21:08:39 ] สงป. ร.ต.ต.เสาร์ มีประทัง รอง สว.(ป.)กก.ตชด.21 327 2
396    เบิกเกินส่งคืน เงินเดือน ตำรวจเสียชีวิต [ 2019-11-14 15:24:02 ] ด้านการเงิน ส.ต.อ.หญิงพิมพ์ชนก พลแสน 280 1
395    การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิด [ 2019-11-11 13:38:49 ] สงป. ด.ต.หญิง เมตตา ว่องไว 270 1
394    การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิด [ 2019-11-08 10:59:59 ] สงป. ด.ต.หญิง เมตตา ว่องไว 209 1
393    ขอลิ้งค์รับสลิปเงินเดือนแบบออนไลน์ [ 2019-11-03 10:43:08 ] สงป. ประวิทย์ ประสิทธิกุล 355 2
392    การเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา, ค่าตอบแทนตำรวจบ้าน และ ค่าตอบแทนครู D.A.R.E [ 2019-10-30 10:17:49 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ศรีไพศาลสกุล 355 1
391    ขอทราบแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม กต.ตร. [ 2019-10-21 16:09:15 ] สงป. ส.ต.ต.หญิง นริศรา อินบุญญา 272 1
390    เงินเพื่อบูรณะทรัพย์สิน [ 2019-10-17 17:02:29 ] สงป. ด.ต.หญิง ปัทมพร ศรีสมัย 318 1
389    เบิกค่า x-ray คอมพิวเตอร์(MRI) ข้าราชการบำนาญ [ 2019-09-30 12:52:01 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.บุญเลิศ โสพัฒน์ 240 1
388    ขอแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ในการเบิกค่าชันสูตรพลิกศพ [ 2019-09-27 13:22:28 ] สงป. พิชญสุกานต์ญา 346 1
387    ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ ประจำปี 2562 [ 2019-09-12 15:44:51 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง อัจฉลิยา นิรมิตร 259 1
386    ขอแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ในการเบิก ค่าชันสูตรพลิกศพ [ 2019-09-10 13:15:23 ] สงป. ศรายุทธ 390 1
385    ขอแบบฟอร์ม [ 2019-09-08 15:36:31 ] สงป. ร.ต.อ.สมบัติ ขอดทอง 343 3
384    สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน [ 2019-09-03 10:18:03 ] ด้านการเงิน สายสุนีย์ หน้าขาว 384 0
383    ค่าตอบแทนการส่งหมายเรียกพยาน [ 2019-08-24 11:01:44 ] ด้านการเงิน ด.ต.สมคิด สดใส 391 0
382    การคำนวณเงินบำนาญเกษียณอายุราชการ [ 2019-08-22 16:01:39 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง สำรวย อินทฤทธิ์ 608 3
380    การเบิกค่าเบี้ยประชุม กต.ตร. [ 2019-08-09 15:00:50 ] สงป. ร.ต.อ.หญิงสุปราณี ธุระพล 310 1
379    ขอคำสั่ง ตร ที่ 428 ทับ 2561 [ 2019-08-06 13:16:39 ] สงป. พ.ต.อ.ชาตรี ศรีบุญ 361 1
378    การเช่าพื้นที่ สภ. [ 2019-07-25 11:13:01 ] ด้านการเงิน ด.ต.ชำนาญ วรสาร 228 0
377    ค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2019-07-18 11:55:16 ] สงป. ภาณุทัตต์ 494 1
373    ระเบียบสิทธิการเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล [ 2019-06-19 16:53:22 ] สงป. จีระภา 373 0
372    การส่งหมายเรียกพยานให้ส่วนราชการ [ 2019-05-31 12:38:54 ] สงป. ด.ต.ธนยศ ไพเมือง 270 0
371    อยากทราบระเบียบการเบิกเงินค่าข่าวที่เบิกกับหน่วยงานอื่นครับ [ 2019-05-30 11:18:34 ] สงป. ร.ต.อ.เทอดชาย ภาวะชัย 228 0
370    แผนการคลังระยะปานกลาง [ 2019-05-24 16:19:57 ] ด้านงบประมาณ ขวัญจิตร ตุลยสุข 242 1
369    แบบขอรับค่าเช่าบ้านครั้งแรก (แบบ 6005) [ 2019-05-17 08:32:41 ] ด้านการเงิน ปรียา 280 0
368    ค่าตรวจสารเสพติดของ ชุด Local Cat [ 2019-05-16 13:14:07 ] สงป. ปรียา 312 1
367    ขอสำเนาหนังสือ [ 2019-05-10 17:54:00 ] สงป. เพ็ญประภา ถุงอินทร์ลา 392 1
366    เบิกค่าเทอมบุตรล่าช้า [ 2019-04-17 08:45:21 ] สงป. นภาพรรณ ศรีวิเศษ 363 1
365    ระเบียบการเบิกเงินรางวัลจับกุมตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน [ 2019-03-29 17:25:10 ] ด้านงบประมาณ ร.ต.ท. สฤษต์ สบายสุข 423 1
364    หนังสือรับรองภาษีหัก ณที่จ่าย [ 2019-03-20 22:20:39 ] ด้านการเงิน พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ไพรัตน์ 422 1
363    ขอกำหนดการจ่ายเงิน ค่าจ้างถ่ายภาพ วันตำรวจ [ 2019-03-20 11:33:03 ] ด้านการเงิน ณัฎฐ์พัชร ผึ่งประเสริฐ 253 1
362    ขอเอกสารประกอบเบิกจ่ายและหลักฐานการจ่ายตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุุ้มครองพยาน [ 2019-03-19 17:46:55 ] ด้านการเงิน ด.ต.อดิเรก ปลอดชุ่ม 333 1
361    การเบิกจ่ายเงินกองทุนสืบสวน [ 2019-03-13 16:45:57 ] สงป. ด.ต.หญิง เมตตา ว่องไว 310 1
360    เบิกค่าเช่าบ้าน [ 2019-03-08 14:33:17 ] ด้านการเงิน ไชยฤทธิ์ จุริทะโย 337 0
359    ขอทราบรหัสการนำส่งรายได้แผ่นดิน กรณีจำหน่ายรถของทางราชการ [ 2019-02-05 21:52:34 ] ด้านการเงิน นฤพนธ์ 1798 1
358    ขอตัวอย่างคำสั่งมอบการเซ็นเช็คของกองการเงิน [ 2019-01-09 11:37:45 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา มหาทรัพย์ 415 0
357    ขอรับบำเน็จตกทอด [ 2019-01-02 10:52:44 ] ด้านการเงิน รัตนพล มีชำนาญ 370 1
356    การขอรับบำเหน็จตกทอด [ 2018-12-26 10:14:34 ] สงป. กรรณิการ์ สมาน 325 1
355    การเบิกค่าเช่าบ้าน [ 2018-12-23 10:23:57 ] ด้านการเงิน สมชาย ชำนาญ 356 1
354    การขอเบิกค่าเช่าบ้าน [ 2018-12-17 15:24:48 ] ด้านการเงิน สมชาย ชำนาญ 399 1
353    การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [ 2018-12-04 22:34:05 ] สงป. ส.ต.ต.สุรไกร 404 1
352    ค่าตอบแทน ชันสูตรพลิกศพ [ 2018-11-18 10:32:39 ] สงป. พ.ต.ท.อัมพร ปลัดพรมมา 561 1
351    กรณีการลากิจ หรือลาป่วย มีผลต่อการเกษียณอย่งไรบ้างคะ [ 2018-11-12 10:36:12 ] สงป. กนกลดา 458 1
350    บำเหน็จตกทอดบิดาเสียชีวิต [ 2018-11-05 18:07:20 ] สงป. นาย อัยการ ฉิมเชิด 379 1
349    การเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2018-10-25 21:44:45 ] สงป. ร.ต.อ.หญิงสุปราณี 662 1
348    การขอรับบำเหน็จตกทอด [ 2018-10-17 14:36:34 ] สงป. กรรณิการ์ สมาน 380 1
347    รักษาตัวโรงพยาบาลเอกชน [ 2018-09-28 09:51:25 ] สงป. ปุณรส 457 1
346    การใช้ Token key เงินเดือน สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นใช้แทนได้หรือไม่ และขอระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ [ 2018-09-20 12:02:52 ] สงป. ส.ต.อ.หญิง เพ็ญนรินทร์ วงษืชารี 413 1
345    การเบิกเงินค่าชันสูตรพลิกศพ [ 2018-09-19 10:38:06 ] ด้านการเงิน ด.ต.เรวัต รักษาเวียง 489 1
344    ขอแบบฟรอมและรูปแบบการเบิกว่ามีเอกสารประกอบอย่างไรบางค่าตอบแทนต่างๆ [ 2018-09-18 10:56:29 ] สงป. ส.ต.ต.จิตวัต หล้าป๋า 428 1
343    บำเหน็จดำรงชีพและเงินบำนาญปกติ [ 2018-09-15 11:17:53 ] ด้านการเงิน ด.ต.หญิง นภัสวรรณ พยัคฆ์คุณาสิน 412 1
342    ระเบียบการจ่ายตรงบิดา [ 2018-09-04 16:03:14 ] ด้านการบัญชี ปราโมทย์ ศรีนิลแท้ 335 1
341    ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่เจ้าพนักงานส่งผู้ส่งหมาย ตาม ป.วิ อาญา ม.55/1 [ 2018-09-04 15:51:24 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.นิติชัย ประชุมชื่น 424 1
340    ขอระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิด [ 2018-08-24 13:59:14 ] สงป. ด.ต.สัญญา สุวรรณศักดิ์ 542 1
339    อำนาจการลงนามในเช็ค [ 2018-08-22 08:52:48 ] ด้านการบัญชี ร.ต.อ.สำเริง ตุ้มมณี 463 1
336    ขอสำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 432/2561 ลง 19 ก.ค.2561 เรื่อง มอบอำนาจการหักเงินค่าธรรมเนียมฯ พ.ร.บ.ธุรกิจ รปภ. พ.ศ.2558 [ 2018-08-15 11:53:45 ] สงป. ร.ต.อ.ธนพจน์ ภูมิภักดี 295 1
310    อำนาจในการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ [ 2018-08-07 16:49:25 ] ด้านงบประมาณ ด.ต.หญิง เมตตา ว่องไว 382 1
307    ค่าอาหารผู้ต้องกัก [ 2018-08-07 13:47:22 ] สงป. สว.อุ๋ย 607 1
294    ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา [ 2018-07-16 13:05:06 ] สงป. ด.ต.อนันต์ ลอยเวหา 474 1
292    การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการตำรวจ [ 2018-07-12 16:05:18 ] ด้านการเงิน ด.ต.หญิง นภัสวรรณ พยัคฆ์คุณาสิน 373 1
291    ขอยื่นเรื่องรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ [ 2018-07-04 12:27:56 ] ด้านการเงิน ด.ต.หญิง นภัสวรรณ พยัคฆ์คุณาสิน 355 1
290    การเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2018-06-29 11:08:49 ] ด้านการเงิน นิสิตา 686 1
289    ตรวจสุขภาพประจำปี [ 2018-06-14 16:37:49 ] สงป. กง.1 729 1
288    การเบิกเงินประจำตำแหน่งจราจร กรณีมีคำสั่งไปปฏิบัติราชการ ศปก.ตร.อีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากต้นสังกัด [ 2018-06-01 10:17:53 ] สงป. พ.ต.ท.หญิง ฐานิดา คงสุขกาญจนา 426 1
286    เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า [ 2018-05-30 22:33:58 ] สงป. นาย เอกชัย 306 1
285    การรับรองสำเนาเอกสารขอเบิกค่าเทอมบุตร [ 2018-05-30 13:47:18 ] ด้านการเงิน จ.ส.ต.อาทิตยื ทานาโชติ 366 1
284    การรับบำเหน็จตกทอด [ 2018-05-25 17:47:49 ] ด้านการเงิน ชลลดา พิมพ์แป 393 1
283    การขอเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีกู้เงินซื้อและผ่อนชำระธนาคาร [ 2018-05-24 14:22:22 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.ณภัทร หนูเสน 472 1
282    ระยะเวลาจ่ายบำเหน็จตกทอด [ 2018-05-17 16:51:56 ] สงป. อาทิตย์ รินทะรึก 405 1
281    ขอให้ติดตามเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญ [ 2018-05-04 15:04:19 ] ด้านการเงิน ด.ต. หญิง นภัสวรรณ พยัคฆ์คุณาสิน 342 1
280    การรับนักศึกษาฝึกสหกิจ [ 2018-04-30 21:39:12 ] ด้านการเงิน วารีย์ ชูจันทร์ 372 0
279    คดียาเสพติด ที่ผู้ต้องหาผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ สามารถเบิกเงินค่าข่าวได้หรือไม่ [ 2018-04-24 09:42:54 ] สงป. ด.ต.วินัย 386 1
277    ขอคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 384/2547 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2547 [ 2018-03-26 18:04:55 ] สงป. พ.ต.ต.ดาราธร ขจรศิลป์ 439 1
276    การขอ 50 ทวิออนไลน์ [ 2018-03-07 19:45:25 ] สงป. นริศา คำสิงห์ 433 1
275    การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-02-26 13:02:45 ] ด้านการเงิน ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 365 1
274    การมอบอำนาจการรับเงินบริจาค [ 2018-02-08 13:06:36 ] ด้านการเงิน สว.อุ๋ย 386 1
273    คู่มือการบันทึกบัญชีในระบบGFMIS และหลักการและนโยบายบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ 2018-01-24 16:38:13 ] ด้านการบัญชี พรวีร์ สุวรรณพานิช 531 1
272    ขอสำเนาคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 533/2556 ลง 5 ก.ย.2556 เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานการเงิน [ 2018-01-23 13:45:39 ] สงป. ด.ต.กันตภณ เพ็ชรรัตน์ 554 1
270    ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ [ 2017-12-27 14:54:17 ] ด้านการเงิน การเงิน 664 1
269    รายงานผลการใช้เงินในระบบฯ [ 2017-12-02 08:42:03 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิงกุลทรัพย์ ประทับกอง 765 1
268    การโอนเงินบำเหน็จ [ 2017-12-01 21:39:52 ] ด้านการเงิน วราภรณ์. อุ่นคณฑี 390 1
267    ค่าตอบแทนการส่งหมายเรียกพยานที่ใช้แทนตารางแนบท้ายคำสั่ง 431/2550 [ 2017-11-27 23:17:08 ] ด้านการเงิน ด.ต.ประวัติ เทียบหนู 3075 1
266    ค่าอาหารผู้ต้องกัก [ 2017-11-24 11:26:53 ] สงป. ด.ต.เล็ก ศรีพรหม 1009 1
265    การเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหาตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจ้างฯ 2560 [ 2017-11-13 14:48:50 ] สงป. เจ้าหน้าที่การเงิน 894 1
264    ขอสอบถามเรื่องเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ด้านยาเสพติด [ 2017-10-02 12:05:26 ] สงป. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย ผู้ตรวจพิสูจน์ 385 1
263    ข้าราชการบำนาญตำรวจเสียชีวิต [ 2017-09-29 09:27:08 ] ด้านการเงิน กฤษณา 554 1
262    ขอทราบการจัดสรรงบประมาณค่าน้ำมันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ [ 2017-09-21 15:25:49 ] ด้านงบประมาณ ร.ต.อ.หญิง ปาณิศรา ไชยสลี 618 2
261    ขอรายละเอียดหนังสือ [ 2017-09-20 10:27:43 ] ด้านการเงิน ด.ต.ชัยรัตน์ แสนโคตร 1802 1
260    ค่าตอบแทน [ 2017-09-14 15:48:41 ] ด้านการเงิน หนักงานสอบสวน 1231 1
258    การเบิกค่าเลี้ยงดูบุตร [ 2017-08-30 14:12:56 ] ด้านการเงิน chailai 714 1
257    สอบถามเรื่องการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล [ 2017-08-21 13:14:36 ] ด้านการเงิน ลูกตำรวจสงสัย 650 0
256    การตรวจสุขภาพประจำปี [ 2017-07-04 08:26:45 ] สงป. วรากร 496 2
255    เงินเดือน [ 2017-06-29 10:01:30 ] สงป. ผมเป็นลูกตำรวจ 696 1
254    ยึดโฉนดที่ดินมาประกันไม่มาถอนภายใน 10 ปี [ 2017-06-26 14:50:06 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.สำเริง ตุ้มมณี 506 1
253    ขอทราบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 718 /2543 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2543 [ 2017-05-31 15:15:22 ] สงป. ส.ต.ท.ธีรวุฒิ กองตองกาย 805 1
251    เงินเสี่ยงภัย [ 2017-05-30 12:05:28 ] ด้านการเงิน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ 540 1
249    ขอคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 384/2547 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2547 [ 2017-05-16 10:00:06 ] สงป. ส.ต.ต.กิตติพงษ์ 625 1
247    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ฉบับล่าสุด [ 2016-12-08 10:49:30 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง อารีรัตน์ 1266 1
246    การเบิกค่าอาหารต่างด้าวที่รอคำสั่งศาล [ 2016-12-08 09:52:32 ] สงป. จ.ส.ต.วสันต์ จินะฝั้น 737 1
245    บำเหน็จตกทอด [ 2016-12-08 07:26:57 ] ด้านการเงิน ยศนันท์ เพ็งจางค์ 7976 1
244    ขอหนังสือสั่งการ การเบิกค่าพยานในชั้นสอบสวน [ 2016-11-28 10:02:50 ] ด้านการเงิน พนักงานสอบสวน 910 1
243    สามารถจ่ายเงินค่าอาหารผู้ต้องกัก(ต่างด้าว)ได้กี่มื้อครับ [ 2016-11-25 11:39:49 ] สงป. สง่า คำจันทร์ 1642 1
242    สอบถามเรื่อง เงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา [ 2016-11-24 13:47:27 ] สงป. ร.ต.อ.สมชาย พลาศรี 582 1
241    สอบถามเรื่อง เงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา [ 2016-11-24 13:04:46 ] สงป. ร.ต.อ.สมชาย พลาศรี 815 1
240    การเบิกเงินค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2016-11-21 19:55:24 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.สมศักดิ์ ภมรภูเบศวร์ 851 1
239    ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2016-11-11 14:04:11 ] สงป. ร.ต.อ.หญิงอิทยา พิทักษ์วงค์ 799 1
238    เงินบำเน็จ บำนาญ ตกทอด ตำรวจเสียชีวิต [ 2016-11-08 14:56:46 ] ด้านการเงิน ชุตินันท์ ศิริหล้า 595 1
237    การเบิกค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา [ 2016-11-07 10:15:23 ] สงป. อัญชัญ ผันผาย 746 1
236    ขอรายละเอียด ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย เงินงบประมาณปี 60 [ 2016-10-31 13:44:35 ] ด้านการเงิน กฤษณะ แสงตรีสุ 590 0
235    การเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปีตำรวจปฏิบัติหน้าที่จราจร [ 2016-10-20 16:30:28 ] สงป. ด.ต.หญิง อิงณัฐสกุล ชินวงศ์อมร 567 1
234    บำเหน็จตกทอด [ 2016-10-17 20:15:15 ] สงป. นางสาว สุพัตรา สิงห์สาร 523 1
233    เงินบำเน็จ บำนาญ ตกทอด ตำรวจเสียชีวิต [ 2016-10-09 10:00:52 ] ด้านการเงิน ชาติชาย กลิ่นหอม 665 1
232    ค่าเล่าเรียนบุตรกรณี 25 ปีแล้วยังไม่จบ ป.ตรี [ 2016-10-08 21:58:45 ] ด้านการเงิน Wit 659 1
231    การใส่รหัสผิดทำให้หักเงินส่งสหกรณ์ผิด [ 2016-10-04 13:08:47 ] สงป. พศวีย์ 588 1
230    แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ [ 2016-10-04 10:15:44 ] สงป. ร.ต.ท.หญิง โสภาวดี 850 1
229    การประมูลรถของกลาง [ 2016-09-26 10:06:59 ] ด้านการเงิน บรรจบ 586 1
228    ขอรับระเบียบเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2016-09-12 12:48:15 ] ด้านการเงิน ด.ต.สมชาย เฉิดฉิ้ม 909 1
227    การเบิกค่าขนย้าย [ 2016-09-08 17:27:17 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.หญิงรัชนีภรณ์ ศรีภิรมย์ 714 1
226    อบรมการขอจัดตั้งงบประมาณ [ 2016-09-05 10:58:41 ] สงป. ตำรวจภูธรภาค 4 644 1
225    หนังสือเวียน ตรที่ ๐๐๐๑(กม๑)/ว ๓๒ ลง ๑๘ มี.ค. ๕๖ เรื่องการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานสอบสวน [ 2016-08-16 20:02:51 ] สงป. ด.ต.อนันต์ ลอยเวหา 585 1
224    เงินเพื่อบูรณะทรัพย์สิน [ 2016-08-08 14:27:47 ] ด้านงบประมาณ ส.ต.ต. วาสุกรี วนศักดิ์ 1584 1
223    สอบถามการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ กบข. [ 2016-07-25 16:40:47 ] ด้านการบัญชี ขัตติยะ เขียวอุตสา 1292 1
222    งบประมาณที่ตั้งไว้มากกว่าราคากลางตามแบบก่อสร้างสามารถนำเงินที่เกินไปทำอะไรได้บ่าง [ 2016-07-22 15:11:52 ] สงป. ศพฐ ตร 569 1
221    เรียน สอบถามกรณีการรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผล กองทุนสืบสวนสอบสวน [ 2016-07-13 12:23:58 ] สงป. ร.ต.อ.จักรินทร์ เที่ยงธรรม รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 602 1
220    เงินบำเน็จ บำนาญ ตกทอด กรณีขรก.ตำรวจเสียชีวิต [ 2016-07-09 08:58:27 ] ด้านการเงิน สุภาภรณ์ คำชนะ 646 1
219    ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกค่าอาหารผู้ต้องหาครับ [ 2016-06-29 11:03:43 ] ด้านการเงิน กิตติพงค์ 864 1
218    ขอข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2016-06-24 09:56:47 ] สงป. ด.ต.หญิง บุษยา มณีพิพัฒน์คุณากร 777 1
217    เปิดสอบชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตรสายการเงินจะเปิดอีกเมื่อไหร่คะ [ 2016-06-24 09:02:45 ] สงป. สุปรียา เทพสาย 717 1
216    ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา และเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน [ 2016-06-23 14:19:08 ] สงป. ด.ต.หญิงบุษยา มณีพิพัฒน์คุณากร 729 1
215    เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน [ 2016-06-23 11:00:53 ] ด้านการเงิน จนท. 778 1
214    การหักล้างเงินยืม [ 2016-06-16 14:10:02 ] ด้านการเงิน พ.ต.ต.ภูวเดช โชติกมาศ 776 1
213    ขอสำเนาคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่533/2556 เรื่องมอบอำนาจการบริหารงานการเงิน [ 2016-06-09 18:38:13 ] ด้านการเงิน ศิริรัตน์ ชำนาญ 911 1
212    ระเบียบการเบิกเงินค่าอาหารผู้ต้องกัก(ต่างด้าว) [ 2016-06-08 16:17:14 ] สงป. ส.ต.ต.สง่า คำจันทร์ 694 1
211    กองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา [ 2016-06-01 08:27:29 ] สงป. ด.ต.พรประสิทธิ์ ภูทองกิ่ง 858 1
210    ขอสำเนาคำสั่ง [ 2016-04-26 15:51:46 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.สมชาย พลาศรี 1653 2
209    เงินประจำตำแหน่ง [ 2016-04-21 11:37:20 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.บุญเลี้ยง กิจคติ 769 1
208    การรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ [ 2016-04-19 12:21:59 ] ด้านการเงิน นัดดา แก้วบริสุทธิ์ 613 1
207    ขอคำสั่ง ตร.ท่ี 222/2549 [ 2016-04-19 10:02:43 ] สงป. ด.ต.จตุรภัทร ยังเจริญ 905 1
206    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2558 [ 2016-03-30 11:47:36 ] ด้านงบประมาณ นางวาลัยพร ด้วงคง 565 1
205    การเรียกคืนอุปกรณ์ GFMIS Token Key [ 2016-03-29 16:08:09 ] สงป. ฝอ.4 ภ.จว.ชลบุรี 708 1
204    ขอระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหาด้วยนะคะ [ 2016-03-24 15:57:18 ] สงป. ร.ต.ท.หญิงจันทร์จิรา เวียงมูล 829 1
203    ขอระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหาด้วยนะคะ [ 2016-03-24 12:38:10 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.หญิงจันทร์จิรา เวียงมูล 623 1
202    ส่งธนาณัติไปแล้ว จะได้ใบขับขี่คืน ปีไหนครับ [ 2016-03-21 15:29:08 ] ด้านการเงิน Subscribe 615 1
201    สอบถามเกี่ยวกับเงินตกทอด [ 2016-02-23 10:48:40 ] ด้านการเงิน นริศา นันชนะ 704 1
200    อนุมัติให้หน่วยงานในสังกัด ตร.ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง [ 2016-02-19 14:02:07 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิง สุวารี กฤษณพิพัฒน์ 1115 2
199    ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย [ 2016-02-17 18:52:06 ] ด้านการเงิน ข้าราชการบำนาญ 659 1
198    ขอบคุณ [ 2016-02-11 19:30:01 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.สมัย. ลาภหงษ์ทอง 536 1
197    ขอคำสั่ง ตร.ที่ 234/2547 ลง 3 พ.ค.47 และ ที่ 222/2549 ลง 31 มี.ค.49 [ 2016-02-03 11:54:38 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.สมัย ลาภหงษ์ทอง รอง สวป.สภ.เมืองอ่างทอง 0804259525 592 1
196    เบี้ยเลี้ยง 3 จชต. เมื่อไปอบรม [ 2016-01-22 13:34:53 ] ด้านการเงิน ส.ต.ต.นิเซาฟี นิน๊ะ 595 1
195    ขอลดยอดเงินในบัญชี [ 2016-01-06 16:00:10 ] สงป. ส.ต.อ. นิติธร พูลเวช 598 1
194    ขอคำสั่ง ตร.ที่ 533/56 ลง 5 ก.ย.56 รบกวนส่งเมล์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ [ 2015-12-29 17:27:32 ] สงป. ร.ต.ท.หญิง สำรวย อินทฤทธิ์ 904 3
193    ขอสำเนาคำสั่ง ตร. ที่ 533/2556 ลง 5 ก.ย.56 เรื่องการมอบอำนาจบริหารการเงิน [ 2015-12-18 11:50:53 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.อลงกต พูลเกื้อ 785 2
192    อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของชั้นอนุบาล 3 [ 2015-11-19 10:32:30 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.ประเสริฐ ณ พัทลุง 754 1
191    คู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนฯ ประจำปี 2558 [ 2015-11-18 17:27:54 ] สงป. ด.ต.ยศวัจน์ โพธิ์พิทักษ์ 756 2
190    สอบถามเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 3 เท่าของเงินเดือน [ 2015-11-11 18:05:49 ] สงป. เอกพันธุ์ โทณะวณิก 681 1
189    ค่าปรับ [ 2015-11-04 10:53:58 ] ด้านการเงิน ธัญพร ประทุมเดช 599 1
188    มอบอำนาจบริหารงานการเงิน [ 2015-10-27 13:16:48 ] สงป. ร.ต.ท.หญิงสุวรรณี นันจักร์ 1084 1
187    ขอคำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 [ 2015-10-14 22:23:56 ] สงป. ร.ต.ต.ธานินทร์ ประมวล 901 2
186    ค่าอาหารผู้ต้องหาเดือนกันยายน สามารถเบิกในงบปี เดือนตุลาคมได้หรือมั้ย [ 2015-10-13 10:05:06 ] สงป. กิตติพงค์ จันทรางกูร 1425 1
185    ขอระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน และคำสั่ง ตร. มอบหมายหน้าที่ และมอบอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน [ 2015-09-30 16:53:30 ] สงป. pooboom 1090 2
184    ขอระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ตัองกัก [ 2015-09-29 13:19:06 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง ปารย์ ธนาวิชนัน 680 1
183    ขอคำสั่ง ตร.ที่222/2549 ลง 31 มี.ค.2549 และ คำสั่ง ตร.ที่ 384/2547 ลง22 มิ.ย.2547 [ 2015-09-22 12:11:43 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง บุปผา ปัญจชัย 746 1
182    ขอระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหาด้วยครับ [ 2015-09-16 10:53:36 ] สงป. ร.ต.ท.ปิยะพงษ์ อุตอามาตย์ 1685 1
181    ขอหลักเกณฑ์การเบิกค่าฟื้นฟู [ 2015-09-14 12:09:46 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.อำนาจ วรศาสตร์ 1137 2
180    ขอ คำสั่ง 222/2549 ลง 31 มี.ค.49 [ 2015-09-09 10:33:36 ] สงป. ด.ต.พงศกล เกริ่นกระโทก 617 1
179    ค่าตอกเสาเข็มที่เพิ่มขึ้น [ 2015-09-03 16:39:17 ] สงป. ฝิ่น 625 1
177    สามารถร้องเรียนตำรวจที่ผิดนัดการยืมเงินได้หรือไม่ [ 2015-08-27 17:37:22 ] สงป. จุฑารัตน์ 693 1
176    ขอระเบียบและวิธีการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้อง [ 2015-08-27 11:40:40 ] ด้านการเงิน กิตติพงค์ 694 1
175    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินรางวัลคดีอุกฉกรร์,ค่าอาหารผู้ต้องหา,ค่าฟื้นฟูยาเสพติด [ 2015-08-25 12:42:27 ] สงป. ร.ต.ท.อำนาจ วรศาสตร์ 805 1
174    ขอระเบียบค่าอาหารผู้ต้องหา และสอบถาม [ 2015-08-23 14:40:31 ] สงป. กิตติพงค์ 22208 0
173    ขอสำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 533/2556 [ 2015-08-18 12:22:41 ] สงป. ประกิจ ผันผาย 1074 5
172    เงินกองทุน [ 2015-08-10 13:54:39 ] ด้านการเงิน ด.ต.นฤนาถ ใจโพธิ์ 636 1
171    ขอระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค [ 2015-08-10 12:37:15 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิงจีราพัชร แก่นจันทร์ 1443 1
170    การกรอบข้อมูลระบบเงินกองทุนฯ [ 2015-08-07 13:41:11 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน 3114 0
169    การเบิกค่าเช่าที่พัก [ 2015-08-06 16:21:42 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน 674 1
168    เอกสารประกอบการเบิกจ่ายหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน [ 2015-08-04 16:27:45 ] ด้านการเงิน เมธี ศรีทะวงศ์ 942 1
167    การปรับเงินเดือนขึ้น 4% [ 2015-07-30 19:16:17 ] สงป. ร.ต.ท.ธวัชชัย พัดภู่ รอง สวป.สภ.นิคมสร้างตนเอง 803 1
166    ขอระเบียบ การเบิกจ่าย ค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ครับ [ 2015-07-22 23:07:47 ] ด้านการเงิน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 851 1
165    การตัดเงินเดือนกรณีข้าราชการตำรวจขาดราชการ [ 2015-07-16 12:58:02 ] ด้านการเงิน พ.ต.ต.ธีรวุฒิ นกยูงทอง 805 1
164    เงินกองทุนสืบสวน [ 2015-07-06 09:42:05 ] ด้านการเงิน บรรจบ คำเรือน 810 4
163    คำสั่ง ตร. ที่ 222/2549 [ 2015-06-27 10:45:49 ] สงป. พตท.พงษ์เทพ จันทร์เจริญ 924 1
162    ขอสำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 ลง 31 มีนาคม 2549 [ 2015-06-25 16:46:41 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.พงษ์เทพ จันทร์เจริญ อาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ รร.นรต. 667 3
161    รบกวนขอคำสั่ง ตร.ที่222/2549 ลง 31 มี.ค.2549 และ คำสั่ง ตร.ที่ 384/2547 ลง22 มิ.ย.2547 [ 2015-06-23 19:33:42 ] สงป. สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 612 1
160    รบกวนขอสำเนาคำสั่ตร.ที่222/2549ลง 31 มี.ค. 2549หน่อยครับ [ 2015-06-22 14:02:59 ] สงป. สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่ 567 2
159    ระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหาและผู้ถูกคุมขังและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย [ 2015-06-18 18:24:50 ] สงป. พ.ต.ท.นุกูล แก้วจรูญ 743 1
158    ขอสำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 ลง31มี.ค.2549 [ 2015-06-18 10:37:25 ] ด้านการเงิน ด.ต.วิทยา ดำสุทธิ์ 661 1
157    ระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหาและผู้ถูกคุมขังและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย [ 2015-06-17 22:19:01 ] สงป. พ.ต.ท.นุกูล แก้วจรูญ 703 1
156    ลาออกจาก ตร.ขณะยังได้รับเงิน ต.ดร. [ 2015-06-16 23:31:38 ] สงป. ตชด. 939 1
155    การเบิกค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2015-06-12 17:01:37 ] ด้านการเงิน ด.ต.สัญญา สุวรรณศักดิ์ 883 1
154    ขอระเบียบ วิธีการเบิกจ่าย ค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ครับ [ 2015-06-11 11:55:39 ] ด้านการเงิน ด.ต.จิรัฐ พี คนมาไกล 758 1
153    สอบถามรายละเอียดการจัดอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา [ 2015-06-09 12:22:24 ] สงป. ด.ต.สัจจะ เหมทานนท์ 691 2
152    การขอรับเงินฌาปนกิจศพงวดแรก [ 2015-06-09 10:32:53 ] ด้านการเงิน ธนวรรณ แก้วศรีนาก 589 1
151    ค่าอาหารสำหรับผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก [ 2015-06-03 10:32:05 ] สงป. ร.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ ผลเกตุ 1310 1
150    ขอระเบียบการเบิกจ่าย ค่าอาหารผู้ต้องหา ผู้ต้องกัก [ 2015-06-03 09:57:38 ] สงป. ร.ต.ท.อำนาจ ภู่ปราง 665 3
149    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารผู้ต้องหา,ผู้ต้องกักขัง และหลักฐานการเบิกจ่าย [ 2015-06-02 15:53:23 ] สงป. ร.ต.ท.หญิง สมัญญา สวัสดิ์ล้น 520 1
148    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารผู้ต้องหา,ผู้ต้องกักขัง และหลักฐานการเบิกจ่าย [ 2015-05-28 16:12:34 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิงจีราพัชร แก่นจันทร์ 815 1
147    ยังไม่ไดรับ เงินบำนาญ เงินดำรงชีพ เงิน กบข [ 2015-05-26 10:26:34 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.เพิ่มสิน ลัดกลาง 629 0
146    ยัไม่ไดรับ เงินบำนาญ เงินดำรงชีพ เงิน กบข [ 2015-05-26 09:42:27 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.เพิ่มสิน ลัดกลาง 555 0
145    ขอ คำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 เรื่อง การมอบอำนาจการรับเงินรางวัลฯ [ 2015-05-25 14:20:08 ] สงป. ด.ต.กรุง หล้าคำวงค์ 813 1
144    ขอทราบขณะนี้การปรับเงินเดือน ตามพ.ร.บ.ใหม่ ของคสช. ถึงขั้นตอนไหนแล้วข้าราชการตำรวจในสังกัดถามกันมากอยากทราบความชัดเจน [ 2015-05-24 14:09:39 ] สงป. พ.ต.ท.หญิงจีราพัชร แก่นจันทร์ 664 1
143    ขอทราบระเบียบและหลักฐานการการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องกักขัง,ผู้ต้องหา [ 2015-05-24 14:01:03 ] สงป. พ.ต.ท.หญิงจีราพัชร แก่นจันทร์ 568 1
142    ขอ คำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 เรื่อง การมอบอำนาจรับเงินรางวัลฯ [ 2015-05-20 16:50:59 ] สงป. ส.ต.อ.พัทธนันท์ ใจหาญ 658 1
141    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และผู้ต้องกัก [ 2015-05-19 12:00:42 ] สงป. ส.ต.อ.วสันต์ จินะฝั้น 967 2
140    ขอ คำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 เรื่อง การมอบอำนาจรับเงินรางวัลฯ [ 2015-05-14 23:12:50 ] ด้านการเงิน ด.ต.กฤตินันท์ บัวมาศ 736 1
137    อยากทราบเรื่องเงินเดือนของข้าราชการบำนาญ [ 2015-04-29 20:10:57 ] ด้านการเงิน บ่าย ต่วนชะเอม 812 1
136    ขอสำเนาหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา [ 2015-04-24 15:21:13 ] สงป. ด.ต.บรรจง วงค์ดาว 1543 0
135    ขอสำเนาหนังสือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจัดเลีี้ยงอาหารผู้ต้องหา(ขอด่วนครับ) [ 2015-04-20 18:02:03 ] สงป. ด.ต.บรรจง วงค์ดาว 844 3
134    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และผู้ต้องกัก [ 2015-04-04 15:33:39 ] สงป. จ.ส.ต.ชลภมร หวานมีรส 1078 2
133    การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [ 2015-03-23 17:11:59 ] ด้านงบประมาณ ส.ต.ต.หญิง นรรษฐมน ไหมทอง 811 1
132    การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาล [ 2015-03-01 12:46:40 ] ด้านการเงิน ปิยาภรณ์ หาญณรงค์ 2525 1
131    ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการตำรวจ [ 2015-02-18 11:04:24 ] สงป. ร.ต.ท.สุรินทร์ เพียรเพิ่มภัทร 858 1
130    สอบถามราคาเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา [ 2015-02-17 20:31:48 ] สงป. เจ้าหน้าที่งบประมาณและการเงิน 746 1
129    การเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา [ 2015-02-17 20:21:45 ] สงป. เจ้าหน้าที่การเงิน 665 1
128    อยากทราบว่าสำนักงานตำรวจมีโครงการเกษียณก่อนอายุราชการ (เอลี่รีไทร์) ในปี2558 หรือไม่ [ 2015-02-16 13:36:03 ] สงป. ร.ต.ท.สุรินทร์ เพียรเพิ่มภัทร 907 1
127    ขอหนังสือเพิ่มเติม [ 2015-02-12 17:39:26 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง ศศิกาญจน์ ศรีสุจันทร์ 752 2
126    ขอระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องกัก [ 2015-02-12 17:34:02 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง ศศิกาญจน์ ศรีสุจันทร์ 1416 2
125    ลงนามในหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายปี 57 [ 2015-02-12 07:54:36 ] สงป. พ.ต.ท.จรูญ สุอาราม 769 1
124    การมอบอำนาจการบริหารการเงิน [ 2015-02-11 10:32:27 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิงนงนุช สุนันทเวียงทอง 1527 1
123    ขอระเบียบการเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา [ 2015-02-10 13:30:56 ] สงป. เจ้าหน้าที่ การเงิน 916 1
122    ขอระเบียบการเลี้ยงอาหารผู้ต้องหาด้วยครับ [ 2015-02-09 11:52:52 ] สงป. ด.ต.สมศักดิ์ สิทธิวงค์ 698 1
121    อยากทราบอัตราเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ [ 2015-02-01 16:42:40 ] สงป. พ.ต.ท.บรรเทิง คัมภีร์ 780 1
120    ขอระเบียบการเลี้ยงอาหารผู้ต้องหาตัวใหม่ด้วยครับส่งทางอีเมล์ก็ได้ครับ [ 2015-01-29 13:06:40 ] สงป. ส.ต.อ.อรรถพล สุทธชีวเทพ 704 1
119    เงินตอบแทนที่ได้จากการทำหน้าที่ครูฝึก [ 2015-01-27 10:58:45 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.กฤษฎา น้อยลา 790 1
118    ค่าอาหารสุนัข [ 2015-01-11 21:42:02 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิง สายพิณ ฤทธิ์ทอง 967 1
117    เงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือน [ 2015-01-11 21:38:57 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิง สายพิณ ฤทธิ์ทอง 1780 1
116    ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย [ 2015-01-11 13:52:46 ] สงป. พ.ต.ท.ธนวรรตน์. พ้นภัย 753 1
115    ขอรายละเอียดเนื้อหาหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 [ 2014-12-17 15:06:19 ] สงป. วิรุ้ง แวสะแลแม 797 1
114    งนส.จะจ่ายคืนครั้งเดียวได้หรือไม่ [ 2014-12-08 12:22:32 ] สงป. ด.ต.สุเมธี คำแก้ว 682 1
113    เงินกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา [ 2014-12-07 17:52:47 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.วรพงศ์ มดทอง 1242 2
112    ขอรายละเอียดเนื้อหามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ [ 2014-11-20 12:14:46 ] สงป. ลักขณา วิทยารัตน์ 653 1
111    การเบิกค่าเช่าที่พัก [ 2014-11-19 11:53:42 ] ด้านการเงิน การเงิน กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 1149 1
110    การกำหนดอัตราเงินแรกบรรจุ และการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ [ 2014-10-28 11:11:11 ] ด้านการเงิน ว่าที่ พ.ต.ต.เอกลักษณ์ ดิเรกกุล นว.(สบ2)จตร. 0818286044 886 1
109    1.เงินตอบแทนค่าสำนวนของพนักงานสอบสวน จังหวัดกาญจนบุรี 2.เงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน ตามคำสั่ง ตร. [ 2014-10-27 13:12:36 ] สงป. พนักงานสอบสวน จังหวัดกาญจนบุรี 757 1
108    การปรับระดับอัตราเงินเดือน [ 2014-10-23 17:00:39 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.กฤตธน ชุมนรารักษ์ 783 1
107    ระเบียบการเบิกเงินรางวัลในเขต อบต [ 2014-10-21 15:03:35 ] ด้านการเงิน ร.ต.ต.ภาณุพงษ์ วิรุณพันธ์ 723 1
105    การตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร [ 2014-10-02 16:41:56 ] สงป. ร.ต.ต.ประกิจ ผันผาย 803 1
104    การเก็บรักษาเงิน [ 2014-10-01 13:07:38 ] สงป. พ.ต.ท.วิเลิศ รุ่งโรจน์ 1064 1
102    การตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร [ 2014-09-24 11:32:12 ] ด้านการเงิน ร.ต.ต.ประกิจ ผันผาย 1221 1
101    ขอระเบียบตัวใหม่เรื่องการเบิกจ่ายค่าอาหารที่ทาง สงป. ได้แจ้งเวียนหนังสือที่ 0010.181/2081 ลง 15 พ.ค. 55 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด ตร. ทราบ ถือปฏิบัติตามอนุมัติ ตร.ลง 11 .พ.ค.55 ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/1870 ลง 1 พ.ค. 55 โดยให้เบิกจ่ายในอัตรา [ 2014-09-24 10:49:53 ] สงป. พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม 932 1
97    เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา [ 2014-09-05 11:55:44 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิง สายพิณ ฤทธิ์ทอง 815 1
96    ขอระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องกัก [ 2014-09-03 14:38:07 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิงชนกสุฎา เพลากระโทก 1170 1
95    การประเมินข้ามแท่ง [ 2014-08-28 13:01:22 ] สงป. สุริย์ 51765 0
94    ค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา [ 2014-08-25 11:16:13 ] สงป. ด.ต.หญิง ปิยนาถ ทองทิพย์ 19087 1
93    ประสานการติดต่ออายัดเงินบำนาญ ร.ต.ต.เสงี่ยม หรือ พสิษฐ์ สวัสดี ลูกหนี้เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกำลังพล จำกัด [ 2014-08-23 07:47:36 ] สงป. พ.ต.ท.ชิติพัทธ์ ยางสวย 887 1
91    เรื่องเงินเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา [ 2014-08-21 10:47:34 ] สงป. ส.ต.ต.เจนณรงค์ อารีย์ 26848 2
90    บุคลากรด้านการเงิน [ 2014-07-30 11:23:57 ] ด้านการเงิน pp 889 1
89    เปิดสอบ ป.ตรี วุฒิบัญชี ระดับสัญญาบัตร ปี 57 [ 2014-07-29 21:09:59 ] สงป. สุปรียา 893 1
88    ประกอบเลี้ยงผู้ต้องหา [ 2014-07-18 12:41:26 ] สงป. จ.ส.ต.ยงยุทธ แสนมี 900 1
87    ตารางเงินเดือน 1 ม.ค. 56 [ 2014-07-16 13:13:27 ] สงป. ปานใจ 971 0
85    เงินเดือนของข้าราชการบำนาญ [ 2014-06-22 08:32:16 ] สงป. พ.ต.ท.สมนึก เดชมาก ณพัทลุง 936 1
84    แบบฟอร์มการรายงานงบลงทุนที่ลงนามทันภายใน ๓๐ มิ.ย.๕๗ [ 2014-06-19 18:21:05 ] สงป. ้เปิ้ล 879 0
81    ค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา [ 2014-06-04 12:31:10 ] สงป. ด.ต.หญิง รัชรินทร์ ชมภูวิเศษ 1366 1
80    เงินค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา [ 2014-05-16 16:53:46 ] สงป. รัชรินทร์ ชมภูวิเศษ 1332 1
77    เงินอาหารผู้ต้องหา [ 2014-05-08 15:11:27 ] สงป. ด.ต.หญิง รัชรินทร์ ชมภูวิเศษ 2608 1
75    สอบถามเกี่ยวกับการปรับขั้นเงินเดือนผู้มีวุฒิ ป.ตรี [ 2014-04-27 15:41:14 ] ด้านการเงิน จ.ส.ต.เอกภาวิน บุญปาน 1010 1
73    เงินตกเบิกกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนผู้มีวุฒิป.ตรี [ 2014-04-17 14:53:05 ] สงป. ร.ต.ต.ภพชัย มาตรา รอง สวป.สภเมืองกาฬสินธุ์ 1034 1
72    สอบถาม [ 2014-04-10 15:19:58 ] สงป. หนิง 1033 0
71    เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนคดีอาญา [ 2014-04-05 19:34:35 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.วรพงศ์ มดทอง 1306 1
70    สายตาสั้นเป็นได้ไหม [ 2014-04-03 19:03:40 ] สงป. กิกิ 921 0
68    การเบิกเงินค่าปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด [ 2014-03-18 13:45:12 ] สงป. ตร.ภาค.๖ 4232 5
67    ขอรับเงินบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ [ 2014-03-10 14:39:45 ] สงป. กฤตติกา 877 1
66    รายละเอียดการอบรมทบทวนของสารวัตรการเงิน [ 2014-02-19 20:34:37 ] สงป. สารวัตรการเงิน 1034 1
65    การเบิกจ่ายเงินรางวัลจราจร [ 2014-02-15 22:50:00 ] ด้านการเงิน ร.ต.ต.อุดร นูสีหา 1522 0
64    การเงิน [ 2014-02-07 19:16:15 ] สงป. จารุดา ปัตตะโชติ 1270 0
63    การรับเงินตกทอด [ 2014-02-07 18:19:28 ] สงป. บุคคลเดิม 1023 0
60    สอบถามการสอบ [ 2013-12-23 12:13:54 ] ด้านการบัญชี พงษ์ศิริ บัวขาว 1132 1
59    การเงิน [ 2013-12-04 13:31:02 ] สงป. ภคอร นนทวรา 1191 1
58    ขอทราบรายละเอียดการปรับเงินเดือน [ 2013-10-15 11:00:54 ] ด้านการเงิน ไม่รู้ 1222 1
57    การเรียกตัวเข้ารับตำแหน่ง [ 2013-10-14 11:39:07 ] สงป. เตชิน จันทร์กอง 999 1
56    การรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ตามแบบ งบ.56 แบบ ตร.56(ก) แบบ ตร.56(ข) [ 2013-09-30 14:31:22 ] สงป. มณีวรรณ ชัยภูมิ 18572 4
54    อัตราค่าเลี้ยงอาหารผู้ต้องหาใหม่ [ 2013-07-17 10:55:01 ] สงป. ณรงศักดิ์ รุ่งเรืองพจน์ 27180 1
53    รหัสบัญชีย่อย และรหัสเจ้าของบัญชีย่อย ปี 2556 [ 2013-07-16 14:04:21 ] สงป. พิมพ์นิภา 1117 0
52    ขอสำเนาหนังสือ สงป. [ 2013-07-08 11:24:47 ] สงป. หมวดนก 1169 0
51    งบประมาณก่อสร้างสำนักงานตำรวจ(ห้องสืบสวน) [ 2013-06-04 10:35:19 ] ด้านงบประมาณ น้องจ๊ะ 995 1
50    สอบการเงิน [ 2013-06-03 09:26:05 ] สงป. น้องใหม่ 1114 1
49    การบัญชี [ 2013-05-28 12:07:36 ] ด้านการบัญชี ธิธาพร รอดจันทร์ 18098 5
44    สอบถามสอบนายร้อย 7000/56 [ 2013-01-18 09:59:04 ] ด้านการเงิน ประทวนคว้าดาว 17313 1
43    ตรวจสอบคุณวุฒิ สอบสายบัญชี [ 2012-12-25 15:53:03 ] สงป. ผู้อยากมีติดดาว 1398 1
42    วุฒิที่ใช้สอบสายการเงิน [ 2012-12-20 16:18:54 ] สงป. หนู 1038 1
41    สายธุรการ หรือ สาย ธร.,ส. [ 2012-11-20 10:31:22 ] ด้านการเงิน ด.ต.รวีวัฒน์ ลือชา 6625 1
40    เปิดสอบสายการเงินบัญชี [ 2012-11-13 12:52:27 ] สงป. ผู้มีสิทธิสอบ 1026 1
39    ปี 56 นี้เปิดสอบสายการเงินการบัญชี 300 จริงมั้ยค่ะ [ 2012-11-12 12:56:40 ] สงป. กปป.53 1189 1
38    วุฒิในการสอบสาย บัญชีหรือการเงิน [ 2012-11-07 14:16:56 ] สงป. การเงิน 1524 1
37    เปิดสอบ [ 2012-11-04 14:44:11 ] สงป. นา 1327 1
36    เปิดสอบ [ 2012-11-04 14:39:51 ] สงป. นา 856 1
35    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยานซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ [ 2012-11-03 14:23:21 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน 6228 1
34    การลงคุมงบประมาณ [ 2012-10-29 14:00:28 ] สงป. ส.ต.อ.หญิงบุษราภรณ์ ยังทอง 1185 1
33    การจ้างดูแลระบบงาน [ 2012-10-18 08:35:06 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน 1086 1
32    การสอบสายการเงิน [ 2012-10-17 08:32:07 ] สงป. ผู้มีสิทธิสอบ 1193 1
31    การเงิน บัญชี จะเปิดรับกี่อัตราคับ [ 2012-08-27 23:28:27 ] สงป. คนดี มากคับ 1343 1
30    การสอบ ประทวน เป็น สัญบัตร สายการเงิน [ 2012-08-18 14:16:43 ] สงป. ส.ต.ท.ผู้มีสิทธิสอบรุ่น 7000/3 1069 1
29    เลือกตำแหน่ง รอง สว.วันไหนคะ [ 2012-08-03 12:20:46 ] สงป. นอร.บัญชี 1405 1
28    การหักเงินสืบสวนสอบสวนคดีอาญา [ 2012-07-24 12:14:20 ] สงป. ร.ต.ต.เฉลิม เมฆสุข 10216 1
27    บิดาเป็นตำรวจข้าราชการบำนาญ เสียชีวิตแล้ว [ 2012-07-08 15:12:39 ] ด้านการเงิน ราชศักดิ์ พรทอง 17353 9
26    เกณฑ์การปรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี [ 2012-07-04 19:31:28 ] ด้านการเงิน ตำรวจอายุงานไม่เกิน10ปี 1462 1
25    ขอทราบตำแหน่งสายบัญชี [ 2012-06-27 12:46:45 ] ด้านการบัญชี นอร.บัญชี 1425 1
24    เงินเดือน+พ.ช.ค. 15,000 บาท สำหรับวุฒิป.ตรี น่าจะได้ประมาณเดือนไหนครับ ? [ 2012-05-27 16:05:35 ] ด้านการเงิน จิต จิตดี 14664 1
23    จำนวนหน่วยกิจ บัญชี ที่จะสอบสายการเงินได้ [ 2012-05-18 16:25:34 ] สงป. ผู้อยากสอบ 1348 1
22    สอบถาม [ 2012-05-18 09:16:56 ] สงป. วิรุตย์ 17139 5
21    เงินผู้เสียชีวิตข้าราชการบำนาญตำรวจ [ 2012-05-17 12:34:09 ] ด้านการเงิน จุฑามาศ วงศ์ยะรา 2347 2
20    การสอบสายบัญชี [ 2012-05-10 15:53:02 ] สงป. ตำรวจผู้ผิดหวัง 1315 1
18    เงินเดือน [ 2012-04-02 12:38:21 ] ด้านการเงิน ปรีชา 33644 2
17    เบิกเกินส่งคืน [ 2012-03-29 20:20:11 ] ด้านการเงิน นุตรจริน 1386 1
16    เงินเดือน [ 2012-03-28 18:17:02 ] สงป. ปรีชา 1347 1
15    การเบิกค่าเช่าที่พัก [ 2012-03-27 15:48:09 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 228563 2
14    กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และแนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในรอบ มี.ค.๒๕๕๕ แล้วหรือยัง [ 2012-03-27 15:46:26 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 1023 1
13    การจ่ายเงินของส่วนราชการ สามารถจ่ายเป็นเงินสดแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินได้หรือไม่ [ 2012-03-27 15:43:30 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 1306 1
12    เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ ๒ จะโอนเมื่อใด และอยู่ในขั้นตอนใด [ 2012-03-27 15:41:02 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 1280 1
11    เงินที่กันไว้เมื่อ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๔ จะหมดสิทธิเบิกเมื่อใด และยังเบิกจ่ายไม่เสร็จ จะขยายต่อได้หรือไม่ [ 2012-03-27 15:35:36 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 90641 0
9    คู่สมรสของข้าราชการตำรวจมีสิทธิประกันสังคม แต่ไม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เลือกไว้ [ 2012-03-27 15:22:52 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 17924 1
8    ผู้เบิกได้นำเงินส่งคลังที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผิดประเภทรายได้ [ 2012-03-27 11:18:22 ] ด้านการบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน 1310 2
7    การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน [ 2012-03-27 11:16:54 ] ด้านการบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน 14998 1
6    ข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวร(AS01) [ 2012-03-27 11:14:53 ] ด้านการบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน 1027 1
5    ระบบฟ้องว่า “ไม่สามารถโอนงบประมาณได้ " [ 2012-03-27 10:45:05 ] ด้านงบประมาณ เจ้าหน้าที่งบประมาณ 1138 1
4    เมื่อเรียกรายงานบัญชีพักสินทรัพย์ไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่า ยังคงมีรายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง 2 รายการ [ 2012-03-27 10:40:30 ] ด้านการบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน 1263 1
3    เหตุใดหน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องให้ความสำคัญในการ เร่งรัด กำชับ ติดตาม การรายงาน [ 2012-03-26 17:12:20 ] ด้านงบประมาณ เจ้าหน้างบประมาณ 2064 0
1    จัดส่งข้อมูลกระดาษทำการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 2012-03-26 16:01:45 ] ด้านการบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน 2969 0
   
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน