...วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานให้บริการด้านงบประมาณการเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ค่านิยม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม เชื่อถือได้....  
       
ลำดับที่   หัวข้อ ประเภท โดย ดู ตอบ
1011    Jual obat aborsi asli {cytotec} 0895-3216-75252 Obat penggugur kandungan janin kuat [ 2023-01-31 12:09:36 ] สงป. Obat aborsi 2 0
1010    ขอทราบสังกัดปัจจุบันของบิดา [ 2022-12-11 11:43:31 ] สงป. ธวัชชัย อ่ำโต 64 0
1009    ขอแบบฟอร์มการคืนเงินเดือน [ 2022-09-19 12:32:05 ] ด้านการเงิน thanakorn 173 1
1006    การกระทำละเมิด [ 2022-09-16 14:26:18 ] สงป. เดชอนันท์ มั่นมี 110 3
1005    การเงิน [ 2022-09-15 23:59:17 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.ภานุเดช จูแสงพยับ 127 1
1002    ค่าตอบแทนคดีอาญา ถ้ายื่นเบิกไม่ทันในปีงบประมาณนั้น สามารถนำไปยื่นในปีงบประมาณใหม่ได้หรือไม่ [ 2022-08-26 16:39:12 ] ด้านการเงิน ด.ต.ฐีรัฐชานนท์ ไชยทิพย์ 124 0
1001    ค่าเล่าเรียนบุตรสามารถเบิกได้เต็มบิลใบเสร็จได้มั้ย (กรณีไม่เกิน 15000ต่อปีการศึกษา)) [ 2022-08-26 14:08:54 ] ด้านการเงิน นำโชค 91 1
1000    ขอระเบียบการจ่ายเงินรางวัลถวายความปลอดภัย [ 2022-08-22 12:22:04 ] สงป. ร.ต.ท.วิฑูรย์ สายรัศมี 160 1
998    การจ้างพนักงานทำความสะอาด [ 2022-08-19 14:30:32 ] สงป. เพียรเพ็ญ 89 0
997    การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ [ 2022-08-16 16:24:33 ] สงป. ด.ต.หญิง สนทยา ลำใย 88 0
996    สอบถามเรื่องเงินบำเหน็จตกทอดของบิดา [ 2022-08-12 08:00:44 ] สงป. นายพัฒน์ อารินทร์ 110 0
995    แนวทางการปฏิบัติและการประสานงานในการดำเนินคดีแพ่ง การบังคับคดี และคดีล้มละลาย [ 2022-08-05 10:44:58 ] ด้านการเงิน ด.ต.ฐีรัฐชานนท์ ไชยทิพย์ 80 1
994    ขอทราบวิธีดูสลิปเงินเดือน ข้าราชการบำนาญ ฝ่านINTERNET [ 2022-07-24 16:51:02 ] สงป. พ.ต.ท. เสนีย์ อยู่ชา 132 0
993    สอบถามการขอสลิปเงินเดือน [ 2022-07-08 09:55:40 ] สงป. ส.ต.ต.จีระพงษ์ บูชาพันธ์ 133 0
992    ขอคำสั่ง 222/2549 ลงวันที่ 31 มี.ค.2549 [ 2022-07-05 16:28:21 ] สงป. ศุภเดช 109 1
991    การเบิกค่าเช่าบ้าน [ 2022-07-03 19:28:59 ] สงป. ส.ต.ท.วิทวัส อ่อนตานา 127 0
990    คืนเงินประกันบ้านพัก [ 2022-06-29 11:08:35 ] ด้านการเงิน วิรมณ 112 0
989    ยื่นแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับบำเหน็จตกทอด [ 2022-06-29 10:30:14 ] สงป. ร.ต.ท.บุญสม เรืองนก (ตร.ท่องเที่ยว กทม.บำนาญ) 106 0
988    เงินบุูรณะทรัพย์สิน [ 2022-06-29 09:48:47 ] ด้านการเงิน ด.ต.บรรจบ คำเรือน 105 0
987    ขอใบเสร็จรับเงินค่าแรับจราจร [ 2022-06-28 10:07:46 ] สงป. ศศิปภา ทิพย์ประภา 88 1
986    ขอหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0505.4/6247 ลง 10 เม.ย. 2545 อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานด้านการข่าว เพื่อปราบปรามยาเสพติด [ 2022-06-24 12:25:48 ] สงป. ด.ต.ฐีรัฐชานนท์ ไชยทิพย์ 118 1
985    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ [ 2022-06-24 12:22:53 ] สงป. ด.ต.ฐีรัฐชานนท์ ไชยทิพย์ 101 1
984    การเบิกเงินรางวัลค่าปรับจราจร [ 2022-06-23 13:00:39 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.ณภัทร หนูเสน 112 1
983    การอนุมัติวงเงินการใช้น้ำมันรถราชการ [ 2022-06-20 15:57:18 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง ปรียารักข์ แววทอง 99 1
982    ขอทราบการจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดแก่ทายาทของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต [ 2022-06-13 15:53:07 ] ด้านการเงิน อิงอร พิมนล์พันธุ์ 112 0
981    ปันส่วน พรบ.ความสะอาด [ 2022-06-09 13:10:54 ] สงป. การเงิน 99 1
980    ขอหนังสือ กค. เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานการข่าวเพื่อปราบปรามยาเสพติด (ปิดล้อมตรวจค้น) [ 2022-06-09 11:01:22 ] ด้านการเงิน การเงิน ภ.จว.นครพนม 114 1
979    ขอหนังสือ กค. เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานการข่าวเพื่อปราบปรามยาเสพติด (ปิดล้อมตรวจค้น) [ 2022-06-09 10:46:36 ] ด้านการเงิน การเงิน ภ.จว.นครพนม 99 1
978    สอบถาม เรื่อง ฝึกทบทวน คฝ. ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2022-06-07 12:15:10 ] ด้านงบประมาณ มว.แผน 118 1
977    แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [ 2022-06-06 13:31:19 ] ด้านการเงิน ธุรการการเงิน 98 0
976    ขอระเบียบการเบิกค่าตอบแทนถวายความปลอดภัย [ 2022-05-10 16:45:27 ] สงป. ร.ต.อ.หญิงภราภรณ์ แสนแก้วทอง 179 1
975    ขอสอบถามเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด [ 2022-04-29 15:11:12 ] ด้านการเงิน นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช 155 0
974    การจัดซื้อจัดจ้าง [ 2022-04-28 14:53:13 ] ด้านการเงิน กาญจน์ 127 0
973    ขอหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/31605 ลง 29 พ.ย. 2550 เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ [ 2022-04-21 14:45:34 ] สงป. ธุรการการเงิน 140 1
972    ขอหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/31605 ลง 29 พ.ย. 2550 เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ [ 2022-04-20 16:16:19 ] สงป. ธุรการการเงิน 110 1
971    การเบิกเงินรางวัลคดีพนัน [ 2022-04-12 22:11:24 ] ด้านการเงิน พนักงานสอบสวน 107 0
970    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ [ 2022-04-12 16:20:55 ] สงป. ด.ต.ฐีรัฐชานนท์ ไชยทิพย์ 129 1
969    132 พรบ [ 2022-04-12 13:08:54 ] ด้านการเงิน พนักงานสอบสวน 115 1
968    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ [ 2022-04-11 17:29:11 ] สงป. ด.ต.ฐีรัฐชานนท์ ไชยทิพย์ 112 1
967    หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/31605 ลง 29 พ.ย. 2550 เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ [ 2022-04-11 14:34:29 ] สงป. ด.ต.ฐีรัฐชานนท์ ไชยทิพย์ 128 1
966    กรณี ไปอบรมตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ตัดค่าตำแหน่ง ป.มั้ยครับ [ 2022-04-06 11:19:12 ] ด้านการเงิน ส.ต.อ.ศุภกิจ จันทร์เมือง 130 1
965    การคำนวนเงินตกเบิกขั้น เยียวยา [ 2022-03-31 04:14:59 ] สงป. ดต.นรเดช มาราสา 126 0
964    เงินเดือนเข้า ไม่ตรง [ 2022-03-28 08:23:12 ] สงป. เจษ 133 0
963    สอบถามเกี่ยวกับการรับบำนาญในระบบใหม่ [ 2022-03-22 15:12:57 ] สงป. พ.ต.ท.สุระะพงษ์ เสลาฤทธิ์ 136 0
962    ระเบียบการจ่ายเบี้ยประชุม กต.ตร.สภ. [ 2022-03-09 14:31:26 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.บุญทิพย์ สมแก้ว 159 1
961    ท้องที่เบิกค่าเช่าบ้าน [ 2022-02-24 16:00:29 ] ด้านการเงิน อัมภาพันธุ์ 145 0
960    การเบิกค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (เสี่ยงภัย) [ 2022-02-17 14:12:43 ] ด้านการเงิน กนกนันท์ 126 0
959    อยากทราบข้อมูลของผู้รับบำเหน็จตกทอดที่เคยกรอกไว้ [ 2022-02-13 15:33:24 ] ด้านการเงิน ณัฐพงศ์ ยอดดี 115 0
958    เงินตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน [ 2022-02-07 11:54:52 ] สงป. สุวรรณ 153 1
957    การอบรมกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา [ 2022-02-03 19:01:53 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.หญิง อัมภาพันธุ์ อาทรกิจวัฒน์ 143 0
956    การเบิกจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขา และ เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ [ 2022-02-03 15:53:16 ] ด้านการเงิน ส.ต.ต.ฐาปนพงศ์ บรรหาร 152 1
955    ขั้นตอนการชำระค่าปรับข้ามสถานี [ 2022-01-31 16:03:29 ] ด้านการเงิน ส.ต.ท.ชยุตพงศ์ ปรีชาเสถียร 143 1
954    ขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของปี 2564 [ 2022-01-31 07:11:21 ] ด้านการเงิน พ.ต.อ.สมพล เรืองเกตุพันธุ์ 178 1
953    ขอระเบียบการเบิกเงินรางวัลค่าตอบแทนจนท,ตำรวจถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จ [ 2022-01-28 13:34:26 ] ด้านการเงิน พ.ต.ต.หญฺิง ลมหวน ฉายดำรงค์ 157 1
952    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ [ 2022-01-27 22:43:54 ] ด้านการเงิน การเงิน กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 173 1
951    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ [ 2022-01-27 16:13:17 ] สงป. ร.ต.อ.หญิงมัลลิกา พลวิเศษ 203 1
950    หลักสูตรชัยยะ [ 2022-01-22 11:33:09 ] สงป. ส.ต.ต.อภิสิทธิ์ ศรีจันพร 146 0
949    ขอคำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 ด้วยครับ [ 2022-01-20 10:04:51 ] สงป. ร.ต.อ.ธวัชชัย กันภัย 149 1
948    ขอเปลี่ยนที่อยู่ รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย [ 2022-01-17 16:15:56 ] สงป. ด.ต.สมนึก หนูพูล 151 1
947    ค่าตอบแทน [ 2022-01-14 11:16:58 ] สงป. ดาวรุ่ง กลิ่นหอม 179 1
946    สอบถามเบิกเงินค่าใช้สอยของ Local CAT [ 2022-01-13 11:31:19 ] สงป. ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 140 1
945    การขอเงินค่าเปรียบเทียบปรับคืน [ 2022-01-06 09:45:11 ] ด้านการเงิน บวรศักดิ์ ประภาวัต 137 1
944    ขอสำเนาหนังสือ [ 2022-01-06 09:38:08 ] ด้านการเงิน บวรศักดิ์ ประภาวัต 131 1
943    ค่าล่วงเวลา(OT) กับการช่วยราชการ [ 2022-01-05 23:47:24 ] สงป. DD 179 1
942    ขอทราบแนวทางและระเบียบการเบิกจ่ายเงบินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักจาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสร็จในเขตกทม. [ 2021-12-29 12:07:34 ] สงป. งานการเงินฝอ.บก.จร. 163 1
941    เงินประกันบ้านพักและบูรณะทรัพย์สิน [ 2021-12-20 14:43:50 ] สงป. ด.ต.เชาวลิต โชตินอก 191 1
940    ขอทราบเรื่องเงินตกเบิกช่วงที่ให้ออกจากราชการของด.ต.รังสรรค์ ตีเวียง สังกัดสน.มีนบุรี บก.น.3 [ 2021-12-15 16:08:44 ] สงป. ด.ต.รังสรรค์ ตีเวียง 141 1
939    สอบถามหลักเกณฑ์การเบิกเงินค่า MRI ของข้าราชการตำรวจ [ 2021-12-15 12:27:59 ] ด้านการเงิน โสภา คำวังสวัสดิ์ 149 1
938    ขอระเบียบการบิกจ่ายเงินสินบนรางวัลนำจับอาวุธปืน ล่าสุด [ 2021-12-03 09:40:45 ] สงป. พ.ต.ต.หญิง สมใจ กุลรังษี 215 1
937    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ [ 2021-12-02 11:27:56 ] สงป. ภ.จว.เชียงใหม่ 189 1
936    การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร [ 2021-11-26 12:04:15 ] ด้านการเงิน ไพชยนต์ เลื่อนแก้ว 192 1
935    การหักภาษีในแต่ละเดือน [ 2021-11-25 11:06:02 ] ด้านการเงิน ด.ต.เอกพงศื อนุขุน 171 1
934    การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ อายุ 70 ปี [ 2021-11-22 12:03:55 ] สงป. พล.ต.ต. สมไทย อังกุวรกุล 188 1
933    การจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด [ 2021-11-15 10:53:28 ] สงป. ด.ต.หญิง เอื้อมพร ยาสุ่ม 8423 0
932    การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร [ 2021-11-13 19:46:04 ] สงป. ่jj 192 1
522    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่(พ.ป.ภ.) [ 2021-11-09 11:21:41 ] สงป. ภ.จว.ราชบุรี 180 1
521    ขอสำเนาเอกสารระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเป็นกรณีพิเศษ ด ขอบคุณครับ [ 2021-11-01 15:28:35 ] สงป. ภ.จว.เพชรบูรณ์ 185 1
520    ติดต่อขอรับบำเหน็จตกทอด + เงินช่วยพิเศษกรณีบิดาเสียชีวิต [ 2021-10-15 17:04:35 ] สงป. มนต์อุมา ทับทอง 268 1
519    บำนาญ [ 2021-10-09 15:42:34 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.สวาท ชายผา 217 1
518    ขอเอกสาร [ 2021-10-07 09:57:26 ] สงป. ร.ต.ท.พิสิษฐ์ ลีสมิทธานันท์ 244 1
517    ขอสำเนาหนังสือ [ 2021-10-01 15:22:32 ] สงป. ด.ต.ธานีฯ สอบสวน ภ.จว.ชุมพร 270 1
516    แจ้ง กรณี ศปม.ได้ขอทำความตกลงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจ ศปม. [ 2021-09-30 11:18:18 ] สงป. รวินันท์ ฤทธิ์สวัสดิ์ 210 1
515    กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา [ 2021-09-28 16:55:58 ] ด้านการเงิน Kongkarn 199 0
514    ขอสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินเดือน [ 2021-09-22 01:31:36 ] ด้านการบัญชี น.ส ลักษณ์ศิณา ปุรณะ 251 1
513    ขอหนังสือการเบิกจ่ายชุด คฝ. [ 2021-09-20 12:11:51 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิงมัลลิกา 240 1
512    ระเบียบแบบฟอร์ม ประมูล ทรัพย์สิน ที่ศาลพิพากษามีคำสั่งริบ [ 2021-09-17 15:57:55 ] ด้านการเงิน ห้องคดี สน.บางนา 174 0
511    ระเบียบการหักล้างเงินยืมราชการ [ 2021-09-16 14:37:32 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง กนกนันท์ จุลเทพ 185 0
510    เบิกค่าส่งหมายเรียก(ศาล)ที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่ไม่ใช่ตำรวจได้หรือไม่ [ 2021-08-31 11:37:50 ] สงป. ด.ต.ชัชวาลย์ ปัจยะคัง 182 0
509    ขอเอกสารการเบิกจ่าย [ 2021-08-25 14:04:55 ] สงป. ส.ต.ท.คุณานนต์ จินะราช 241 1
508    การเบิกจ่ายเงินกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา [ 2021-08-23 14:53:40 ] ด้านการเงิน บุญธรรม สามารถ 231 0
507    การเบิกจ่ายเงินกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา [ 2021-08-23 14:52:35 ] สงป. บุญธรรม สามารถ 164 0
506    การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดกรณีพิเศษ [ 2021-08-13 10:20:48 ] ด้านการเงิน กางเงิน กก.ตชด.44 194 1
505    ค่า.ช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน [ 2021-08-07 11:37:14 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หณิง สิริปรียา สุทธิธรรม 215 0
504    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [ 2021-07-30 16:58:48 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง กนกนันท์ จุลเทพ 233 0
503    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ [ 2021-07-22 16:51:34 ] ด้านการเงิน การเงิน บก.น.6 254 1
502    หน่วยงานที่ สงป.รับผิดชอบ [ 2021-07-22 10:45:17 ] สงป. ด.ต.วิรุฬห์พัทธ์ คำเหลี่ยม 217 1
501    ขั้นเยียวยา นำมาคิดบำนาญหรือไม่ [ 2021-07-21 11:53:52 ] สงป. ร.อ.สมรัฐ จับศรทิพย์ 267 1
500    การขอรับเงินสวัสดิการรักษาและบำเหน็จตกทอด [ 2021-07-14 13:56:08 ] สงป. พ.ต.ท.หญิง ศรินทร นิลวงษ์ 237 1
499    รบกวนขอคำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 ด้วยครับ [ 2021-07-08 09:45:57 ] ด้านการเงิน ส.ต.อ.ศิวณัฐ บัวจ้อย 248 1
498    ขอระเบียบและอัตราเบิกค่าเช่าบ้าน [ 2021-07-02 14:34:12 ] ด้านการเงิน ด.ต.หญิงภัทชรพร วามะเกตุ 258 1
497    ขอหนังสือ [ 2021-06-30 16:26:09 ] สงป. ส.ต.ท.ธนิต อุปวันดี 208 1
496    ขอหนังสือ [ 2021-06-30 15:31:01 ] ด้านการเงิน ส.ต.ท.ธนิต อุปวันดี 354 1
495    ขอไฟล์เบิกเงินค่าตอบแทนการส่งหมายเรียกพยาน [ 2021-06-29 14:25:37 ] ด้านการเงิน ส.ต.ท.ภัทรพงศ์ จานลาน 241 0
494    ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ [ 2021-06-24 13:46:40 ] สงป. ส.ต.ท.สิทธิกร 239 1
493    การขอเบิกค่ารังวัดสอบเขตที่ราชพัสดุ [ 2021-06-16 11:29:48 ] ด้านงบประมาณ ณัฐวุฒิ สุจจิต 193 1
492    ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ [ 2021-06-15 15:08:58 ] ด้านงบประมาณ mek 221 1
491    ขอระเบียบการจ่ายเงินผ่าน KTB Corporate Online จอสีส้ม [ 2021-06-02 15:18:38 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง กนกนันท์ จุลเทพ 310 1
490    ขอหลักเกณฑ์การเบิก [ 2021-05-27 20:24:01 ] ด้านงบประมาณ ส.ต.ท.รัชพงศ์ 320 1
489    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานการข่าวเพื่อปราบปรามยาเสพติด [ 2021-05-16 15:59:38 ] ด้านการเงิน การเงิน บก.น.6 232 1
488    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บช.ตชด.ปี2563 ข้อ 2.1.1.5 (1) ครุภัณฑ์อื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1ล้านบาท [ 2021-05-14 12:00:41 ] สงป. บริษัท ซีเอสเค จำกัด 231 0
487    เบิกค่าเล่าเรียนบุตร [ 2021-05-13 15:13:18 ] ด้านการเงิน สุกัญญา 235 1
486    ได้รับ จม.เรียกรายงานยืนยันตัวรับบำนาญล่าช้าหลังวันที่กำหนดรายงายตัว ต้องทำอย่างไร [ 2021-05-10 09:21:36 ] ด้านการเงิน นาง สำนวน ศรีทอง 231 1
485    สอบถาม ใบแทน หรือ สำเนา หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ [ 2021-05-07 12:33:49 ] สงป. จีรวัฒน์ ไชยหาญ 226 0
484    ขอเอกสารคู่มือ ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน, ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์, ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน [ 2021-05-05 15:29:49 ] สงป. อัฐพนธ์ รักฤทธิ์ 289 1
483    สอบถามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดี [ 2021-04-30 15:41:09 ] สงป. ด.ต.อนาวิล ชูวิโชติ 231 1
482    ยืนยันสถานภาพบุคคล รับบำนาญ แต่ติดวันหยุด [ 2021-04-29 12:11:06 ] ด้านการเงิน จิราภรณ์ โดดสังข์ 244 1
481    การเบิกจ่ายเงินบูรณะทรัพย์สิน [ 2021-03-30 17:30:35 ] สงป. พ.ต.ต.หญิง จุฑามาฯ ชัยทรัพย์ 398 1
480    ขอทราบงบประมาณที่จัดสรรให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง [ 2021-03-24 19:54:46 ] ด้านงบประมาณ Cho 284 1
479    ขอหนังสือ [ 2021-03-18 17:29:33 ] สงป. ส.ต.ท.ดวง แก้ววงษ์ 285 1
478    ขอเอกสารระเบียบการเบิกจ่ายภารกิจ ศปม. และค่าเครื่องแบบสนาม คฝ. [ 2021-03-13 22:58:37 ] ด้านการเงิน อัฐพนธ์ รักฤทธิ์ 698 1
477    ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพและค่าตอบแทนเจ้าพนักงานที่ส่งปัสสาวะตรวจพิสูจน์ [ 2021-03-07 16:08:57 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.หญิงศศิธร สิทธิมงคล 265 0
476    การรับเงินหรือสินทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ [ 2021-03-03 09:44:17 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง กนกนันท์ จุลเทพ 240 1
475    บำเน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ กรมประมง (ของบิดา) [ 2021-03-02 00:18:30 ] ด้านการบัญชี นายประทิน ผู้เรืองทรัพย์ 245 1
474    ระบบติดตามการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน [ 2021-02-23 16:13:51 ] ด้านงบประมาณ ส.ต.อ.วัชชิระ นันขุนทด 206 1
473    สอบถามเรื่องการส่งเอกสาร [ 2021-02-18 11:55:39 ] ด้านการเงิน ส.ต.ท.ประสพสัณห์ สามงามนิ่ม 216 1
472    การเบิกจ่ายเงินฯช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อย [ 2021-02-11 10:44:58 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง กนกนันท์ จุลเทพ 262 1
471    ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเป็นกรณีพิเศษ [ 2021-02-10 21:05:25 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.วัลลภ 264 1
470    สอบถามสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน [ 2021-02-08 17:04:06 ] ด้านการเงิน จารุวรรณ เรือนมา 332 1
469    ขอระเบียบ การเบิกค่าทางด่าน [ 2021-02-07 16:41:26 ] สงป. สยาม จิตเพียร 562 1
468    การจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ (Locat CAT) [ 2021-02-05 22:16:49 ] สงป. อัฐพนธ์ รักฤทธิ์ 594 1
467    ค่าตอบแทนครูตำรวจแดร์กับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 2021-01-28 15:10:26 ] ด้านการเงิน ดาวรุ่ง กลิ่นหอม 345 1
466    การเบิกเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จ [ 2021-01-27 15:27:00 ] สงป. ชลรัฐดา เพชรกันกิ่ม 749 1
465    กล้องวงจรปิดเป็นครุภัณฑ์ประเภทอะไร [ 2021-01-25 09:43:30 ] สงป. ภิญญาพัชญ์ เพียงแก้ว 2724 2
464    การขอรับเงินบำเหตุเหตุทดแทน [ 2021-01-08 14:17:07 ] ด้านการเงิน ด.ต.ไพฑูรย์ สุตตานนท์ 306 1
463    ขอตัวอย่างคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเงิน งบประมาณ และบัญชี [ 2020-12-23 21:59:46 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง จารุวรรณ เรือนมา 423 2
462    ขอสำเนาเอกสารระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเป็นกรณีพิเศษหน่อยค่ะ [ 2020-12-16 12:02:42 ] สงป. ส.ต.ต.หญิงประภาพร แก้วเพ็ชร 249 1
461    การเบิกค่าอาหารตำรวจ [ 2020-12-14 14:33:10 ] สงป. ด.ต.สุธรรม เกิดตลอด 280 1
460    เงินค่าเครื่องแบบตำรวจชั้นประทวน [ 2020-12-03 09:18:34 ] สงป. พงศ์ธร 304 1
459    สอบถามส่วนต่างค่ารักษาพยาบาล [ 2020-12-01 15:07:08 ] สงป. Wannapa 288 1
458    สิทธิค่ารักษาพยาบาลของนักเรียนนายสิบตำรวจ [ 2020-11-27 21:59:52 ] สงป. คำรณ พระวิจิตต์ 1173 1
457    ขอระเบียบ อาหารผู้ต้องหาครับ ทางอีเมล์ครับ [ 2020-11-27 09:41:03 ] สงป. ส.ต.ท.อารีฟ เจะอาแว 328 1
456    สอบถามเรื่องเงินเดือนและค่าอื่นๆ [ 2020-11-24 19:06:08 ] สงป. ยอดชาย 331 1
455    การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเป็นกรณีพิเศษ [ 2020-11-23 14:40:38 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง กนกนันท์ จุลเทพ 269 1
454    ขอสำเนาเอกสารระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเป็นกรณีพิเศษ ด้วยครับ [ 2020-11-10 13:38:23 ] สงป. วุฒิชัย ช่วยชู 240 1
453    ขอหนังสือเวียน ตร.ที่ 0010.27/ว.49 ลง 13 มิ.ย.54 [ 2020-11-06 10:23:14 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิง วรวรรณ ไชยคง 274 1
452    สอบถามเรื่องงบประมาณการจ่ายเบี้ยเลี้ยงโควิดตำรวจภูธร จว.นราธิวาส [ 2020-11-02 13:44:21 ] ด้านงบประมาณ ตร.ประจำจุดคัดกรองพิเศษช่วงโควิด 371 0
451    ขอสำเนาเอกสารระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิดเป็นกรณีพิเศษหน่อยค่ะ [ 2020-11-02 09:42:59 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง แสงเดือน ศรีด้วง 301 1
450    การเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิด [ 2020-10-22 15:17:58 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง อริญชญา วิศัทวัฒนา 295 1
449    ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิด [ 2020-10-19 10:15:55 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง แสงเดือน ศรีด้วง 277 1
448    การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ข้ามปีงบประมาณ [ 2020-10-01 14:07:26 ] สงป. ธิรดา ชุมแสงโสภณ 520 1
447    คำสั่งอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนฯ ตามระเบียบ 2563 [ 2020-09-22 14:15:44 ] ด้านการเงิน ส.ต.อ.วัชระ คารินทา 280 1
446    ค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2020-09-16 12:25:47 ] ด้านการเงิน ส.ต.อ.ศรายุทธ แซ่เลี้ยว 320 1
445    ขอสำเนาหนังสือ กง.ด่วนท่ีสุด ที่ ๐๐๑๐.๒๖๒/๓๘๗ ลง ๗ ม.ค.๖๓ [ 2020-09-11 09:43:09 ] ด้านการเงิน บัตร ประดิษฐ์ 321 1
444    การทำทะเบียนคุมเงินค่าปรับจราจรในระบบ PTM [ 2020-09-08 11:35:02 ] สงป. ด.ต.หญิงโชติกา เล่งซ้าย 362 1
443    เบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม [ 2020-07-31 10:09:21 ] สงป. จนท.การเงิน 892 1
442    สอบทราบเกี่ยวกับสิทธรับบำเหน็จตกทอด [ 2020-07-21 16:58:14 ] สงป. จักรายุทธ โกมลเกตุ 12449 1
441    เงินเบิกจ่ายแทนกัน [ 2020-07-13 17:44:43 ] สงป. กลุ่มนโยบายและแผน สพม.1 775 1
440    การเบิกจ่ายค่าปิดล้อมตรวจค้น [ 2020-06-17 15:41:47 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง วรุณพร อินทรนก 438 1
439    ขอแบบฟอมร์ ค่าชัณสูตรพริกศพ ค่าตอบเเทนนักจิตวิทยา [ 2020-06-12 08:57:06 ] ด้านการเงิน ส.ต.ต.คชราช เงางาม 361 1
438    ขอรับมรดกสืบทอดจากสามีชาวนิวซีแลนด์ [ 2020-06-09 15:50:29 ] ด้านการบัญชี น.ส.วิภา ฝากไธสง 371 0
437    ค่าอาหารผู้ต้องกัก [ 2020-05-27 11:12:24 ] สงป. ด.ต.เล็ก ศรีพรหม 520 1
436    การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี [ 2020-05-27 10:59:38 ] ด้านงบประมาณ ภิรมย์ 854 1
434    การเบิกเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับคดีอาวุธปืน [ 2020-05-21 15:06:10 ] สงป. จ.ส.ต.อิศเรศ เปลี่ยนขำ 400 1
433    งบประมารณที่เบิกแทนกัน [ 2020-05-18 13:50:53 ] สงป. ภัชชา 1624 1
432    การเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2020-04-30 14:59:30 ] สงป. sombat maieam 531 1
431    ขอแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ในการเบิก ค่าชันสูตรพลิกศพ และ ขอคำสั่ง ตร. ที่ 428/2561 ลง 16 ก.ค. 2561 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช้าที่พักให้แก่แพทย์ และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ระยะเวลาทีทำการชันสู [ 2020-04-28 15:48:03 ] สงป. ส.ต.ต.อิศรางกูร บุตรลับ 452 1
430    ขอสอบถามขั้นตอนการขอ รหัส E-pension ของกรมบัญชีกลาง [ 2020-04-22 14:16:20 ] สงป. ปวิช พิพิธทอง 357 1
429    การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเผ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 2020-04-21 15:44:03 ] สงป. ร.ต.อ.หญิงสุนิสา แหลมไธสง 403 1
428    ค่าเบี้ยประชุม กต.ตร. [ 2020-04-20 16:17:16 ] สงป. นริศรา 380 0
427    อาหารผู้ต้องหา [ 2020-04-17 15:09:36 ] สงป. นริศรา อินบุญญา 516 1
426    คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๒๒/๒๕๔๙ [ 2020-04-17 13:28:47 ] ด้านการเงิน ส.ต.ท.วีรพล สิมมา 315 1
425    ขอรับสิทธิ์ที่คู่สมรสเกษียณ [ 2020-04-09 14:02:32 ] สงป. แม่บ้านตำรวจ 347 1
424    สอบถามครับ [ 2020-04-09 12:11:49 ] ด้านการเงิน ด.ต.พศวัต เอื้อกิจสุวรรณ 375 1
423    ได้รับคำตอบทางว.13 จาก ร.ต.อ.หญิง ทิพวรรณฯ แล้ว ขอขอบคุณครับ [ 2020-03-23 15:24:08 ] สงป. พ.ต.อ.พรรษวัฒน์ ทองวรรัฐ 381 1
422    ขอความกรุณา ผู้ดูแลระบบกรุณาช่วยลบคำถาม ที่ไม่มีคำตอบนี้ออกไปด้วยครับ [ 2020-03-18 21:44:23 ] สงป. พ.ต.อ.พรรษวัฒน์ ทองวรรัฐ 309 2
413    เบิกค่าเช่าบ้าน [ 2020-03-05 13:11:44 ] ด้านการเงิน องค์การ ทายะพิทักษ์ 413 1
412    สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน [ 2020-02-16 23:04:35 ] สงป. อภิเดช 540 4
410    จะสามารถขอรับบำเหน็จดำรงชีพ โดยไม่ต้องเดินทางไกล [ 2020-02-06 10:16:46 ] สงป. พ.ต.อ.พรรษวัฒน์ ทองวรรัฐ 397 1
409    เบิกค่าเล่าเรียนบุตร [ 2020-02-04 14:32:28 ] สงป. แม่บ้านตำรวจ 390 1
408    เงินประจำตำแหน่ง พงส. [ 2020-01-31 20:52:37 ] สงป. sup 374 1
407    ขอแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ในการเบิก ค่าชันสูตรพลิกศพ [ 2020-01-24 13:35:55 ] สงป. ร.ต.ท.หญิง พัชราภรณ์ วาละ 384 1
405    ลาออกจากราชการรับบำเหน็จภายหลังสอบเข้ารับราชการตำรวจ [ 2020-01-10 16:15:35 ] ด้านการเงิน LEK 376 1
403    การขอร้บเงินบำเหน็จตกทอด [ 2019-12-19 12:40:52 ] สงป. กรรณิการ์ สมาน 470 1
402    ค่าแบบเบิกค่าแปลเอกสารของ พงส. [ 2019-12-12 17:07:08 ] ด้านการเงิน วีระพงษ์ แสงศิริ 711 1
397    จำไม่ได้ [ 2019-11-18 21:08:39 ] สงป. ร.ต.ต.เสาร์ มีประทัง รอง สว.(ป.)กก.ตชด.21 1757 2
396    เบิกเกินส่งคืน เงินเดือน ตำรวจเสียชีวิต [ 2019-11-14 15:24:02 ] ด้านการเงิน ส.ต.อ.หญิงพิมพ์ชนก พลแสน 483 1
395    การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิด [ 2019-11-11 13:38:49 ] สงป. ด.ต.หญิง เมตตา ว่องไว 480 1
394    การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิด [ 2019-11-08 10:59:59 ] สงป. ด.ต.หญิง เมตตา ว่องไว 356 1
393    ขอลิ้งค์รับสลิปเงินเดือนแบบออนไลน์ [ 2019-11-03 10:43:08 ] สงป. ประวิทย์ ประสิทธิกุล 550 2
392    การเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา, ค่าตอบแทนตำรวจบ้าน และ ค่าตอบแทนครู D.A.R.E [ 2019-10-30 10:17:49 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ศรีไพศาลสกุล 738 1
391    ขอทราบแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม กต.ตร. [ 2019-10-21 16:09:15 ] สงป. ส.ต.ต.หญิง นริศรา อินบุญญา 728 1
390    เงินเพื่อบูรณะทรัพย์สิน [ 2019-10-17 17:02:29 ] สงป. ด.ต.หญิง ปัทมพร ศรีสมัย 702 1
389    เบิกค่า x-ray คอมพิวเตอร์(MRI) ข้าราชการบำนาญ [ 2019-09-30 12:52:01 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.บุญเลิศ โสพัฒน์ 411 1
388    ขอแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ในการเบิกค่าชันสูตรพลิกศพ [ 2019-09-27 13:22:28 ] สงป. พิชญสุกานต์ญา 518 1
387    ข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ ประจำปี 2562 [ 2019-09-12 15:44:51 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง อัจฉลิยา นิรมิตร 430 1
386    ขอแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ในการเบิก ค่าชันสูตรพลิกศพ [ 2019-09-10 13:15:23 ] สงป. ศรายุทธ 564 1
385    ขอแบบฟอร์ม [ 2019-09-08 15:36:31 ] สงป. ร.ต.อ.สมบัติ ขอดทอง 523 3
384    สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน [ 2019-09-03 10:18:03 ] ด้านการเงิน สายสุนีย์ หน้าขาว 604 0
383    ค่าตอบแทนการส่งหมายเรียกพยาน [ 2019-08-24 11:01:44 ] ด้านการเงิน ด.ต.สมคิด สดใส 539 0
382    การคำนวณเงินบำนาญเกษียณอายุราชการ [ 2019-08-22 16:01:39 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิง สำรวย อินทฤทธิ์ 2343 3
380    การเบิกค่าเบี้ยประชุม กต.ตร. [ 2019-08-09 15:00:50 ] สงป. ร.ต.อ.หญิงสุปราณี ธุระพล 468 1
379    ขอคำสั่ง ตร ที่ 428 ทับ 2561 [ 2019-08-06 13:16:39 ] สงป. พ.ต.อ.ชาตรี ศรีบุญ 518 1
378    การเช่าพื้นที่ สภ. [ 2019-07-25 11:13:01 ] ด้านการเงิน ด.ต.ชำนาญ วรสาร 387 0
377    ค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2019-07-18 11:55:16 ] สงป. ภาณุทัตต์ 676 1
373    ระเบียบสิทธิการเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล [ 2019-06-19 16:53:22 ] สงป. จีระภา 537 0
372    การส่งหมายเรียกพยานให้ส่วนราชการ [ 2019-05-31 12:38:54 ] สงป. ด.ต.ธนยศ ไพเมือง 421 0
371    อยากทราบระเบียบการเบิกเงินค่าข่าวที่เบิกกับหน่วยงานอื่นครับ [ 2019-05-30 11:18:34 ] สงป. ร.ต.อ.เทอดชาย ภาวะชัย 374 0
370    แผนการคลังระยะปานกลาง [ 2019-05-24 16:19:57 ] ด้านงบประมาณ ขวัญจิตร ตุลยสุข 402 1
369    แบบขอรับค่าเช่าบ้านครั้งแรก (แบบ 6005) [ 2019-05-17 08:32:41 ] ด้านการเงิน ปรียา 466 0
368    ค่าตรวจสารเสพติดของ ชุด Local Cat [ 2019-05-16 13:14:07 ] สงป. ปรียา 461 1
367    ขอสำเนาหนังสือ [ 2019-05-10 17:54:00 ] สงป. เพ็ญประภา ถุงอินทร์ลา 562 1
366    เบิกค่าเทอมบุตรล่าช้า [ 2019-04-17 08:45:21 ] สงป. นภาพรรณ ศรีวิเศษ 544 1
365    ระเบียบการเบิกเงินรางวัลจับกุมตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน [ 2019-03-29 17:25:10 ] ด้านงบประมาณ ร.ต.ท. สฤษต์ สบายสุข 681 1
364    หนังสือรับรองภาษีหัก ณที่จ่าย [ 2019-03-20 22:20:39 ] ด้านการเงิน พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ไพรัตน์ 595 1
363    ขอกำหนดการจ่ายเงิน ค่าจ้างถ่ายภาพ วันตำรวจ [ 2019-03-20 11:33:03 ] ด้านการเงิน ณัฎฐ์พัชร ผึ่งประเสริฐ 394 1
362    ขอเอกสารประกอบเบิกจ่ายและหลักฐานการจ่ายตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุุ้มครองพยาน [ 2019-03-19 17:46:55 ] ด้านการเงิน ด.ต.อดิเรก ปลอดชุ่ม 494 1
361    การเบิกจ่ายเงินกองทุนสืบสวน [ 2019-03-13 16:45:57 ] สงป. ด.ต.หญิง เมตตา ว่องไว 474 1
360    เบิกค่าเช่าบ้าน [ 2019-03-08 14:33:17 ] ด้านการเงิน ไชยฤทธิ์ จุริทะโย 504 0
359    ขอทราบรหัสการนำส่งรายได้แผ่นดิน กรณีจำหน่ายรถของทางราชการ [ 2019-02-05 21:52:34 ] ด้านการเงิน นฤพนธ์ 1983 1
358    ขอตัวอย่างคำสั่งมอบการเซ็นเช็คของกองการเงิน [ 2019-01-09 11:37:45 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา มหาทรัพย์ 569 0
357    ขอรับบำเน็จตกทอด [ 2019-01-02 10:52:44 ] ด้านการเงิน รัตนพล มีชำนาญ 566 1
356    การขอรับบำเหน็จตกทอด [ 2018-12-26 10:14:34 ] สงป. กรรณิการ์ สมาน 487 1
355    การเบิกค่าเช่าบ้าน [ 2018-12-23 10:23:57 ] ด้านการเงิน สมชาย ชำนาญ 502 1
354    การขอเบิกค่าเช่าบ้าน [ 2018-12-17 15:24:48 ] ด้านการเงิน สมชาย ชำนาญ 561 1
353    การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [ 2018-12-04 22:34:05 ] สงป. ส.ต.ต.สุรไกร 566 1
352    ค่าตอบแทน ชันสูตรพลิกศพ [ 2018-11-18 10:32:39 ] สงป. พ.ต.ท.อัมพร ปลัดพรมมา 728 1
351    กรณีการลากิจ หรือลาป่วย มีผลต่อการเกษียณอย่งไรบ้างคะ [ 2018-11-12 10:36:12 ] สงป. กนกลดา 1896 1
350    บำเหน็จตกทอดบิดาเสียชีวิต [ 2018-11-05 18:07:20 ] สงป. นาย อัยการ ฉิมเชิด 537 1
349    การเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2018-10-25 21:44:45 ] สงป. ร.ต.อ.หญิงสุปราณี 844 1
348    การขอรับบำเหน็จตกทอด [ 2018-10-17 14:36:34 ] สงป. กรรณิการ์ สมาน 539 1
347    รักษาตัวโรงพยาบาลเอกชน [ 2018-09-28 09:51:25 ] สงป. ปุณรส 630 1
346    การใช้ Token key เงินเดือน สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นใช้แทนได้หรือไม่ และขอระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ [ 2018-09-20 12:02:52 ] สงป. ส.ต.อ.หญิง เพ็ญนรินทร์ วงษืชารี 559 1
345    การเบิกเงินค่าชันสูตรพลิกศพ [ 2018-09-19 10:38:06 ] ด้านการเงิน ด.ต.เรวัต รักษาเวียง 649 1
344    ขอแบบฟรอมและรูปแบบการเบิกว่ามีเอกสารประกอบอย่างไรบางค่าตอบแทนต่างๆ [ 2018-09-18 10:56:29 ] สงป. ส.ต.ต.จิตวัต หล้าป๋า 578 1
343    บำเหน็จดำรงชีพและเงินบำนาญปกติ [ 2018-09-15 11:17:53 ] ด้านการเงิน ด.ต.หญิง นภัสวรรณ พยัคฆ์คุณาสิน 568 1
342    ระเบียบการจ่ายตรงบิดา [ 2018-09-04 16:03:14 ] ด้านการบัญชี ปราโมทย์ ศรีนิลแท้ 489 1
341    ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานแก่เจ้าพนักงานส่งผู้ส่งหมาย ตาม ป.วิ อาญา ม.55/1 [ 2018-09-04 15:51:24 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.นิติชัย ประชุมชื่น 620 1
340    ขอระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานชุดทำลายวัตถุระเบิด [ 2018-08-24 13:59:14 ] สงป. ด.ต.สัญญา สุวรรณศักดิ์ 881 1
339    อำนาจการลงนามในเช็ค [ 2018-08-22 08:52:48 ] ด้านการบัญชี ร.ต.อ.สำเริง ตุ้มมณี 635 1
336    ขอสำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 432/2561 ลง 19 ก.ค.2561 เรื่อง มอบอำนาจการหักเงินค่าธรรมเนียมฯ พ.ร.บ.ธุรกิจ รปภ. พ.ศ.2558 [ 2018-08-15 11:53:45 ] สงป. ร.ต.อ.ธนพจน์ ภูมิภักดี 440 1
310    อำนาจในการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ [ 2018-08-07 16:49:25 ] ด้านงบประมาณ ด.ต.หญิง เมตตา ว่องไว 563 1
307    ค่าอาหารผู้ต้องกัก [ 2018-08-07 13:47:22 ] สงป. สว.อุ๋ย 794 1
294    ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา [ 2018-07-16 13:05:06 ] สงป. ด.ต.อนันต์ ลอยเวหา 639 1
292    การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการตำรวจ [ 2018-07-12 16:05:18 ] ด้านการเงิน ด.ต.หญิง นภัสวรรณ พยัคฆ์คุณาสิน 552 1
291    ขอยื่นเรื่องรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ [ 2018-07-04 12:27:56 ] ด้านการเงิน ด.ต.หญิง นภัสวรรณ พยัคฆ์คุณาสิน 498 1
290    การเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2018-06-29 11:08:49 ] ด้านการเงิน นิสิตา 870 1
289    ตรวจสุขภาพประจำปี [ 2018-06-14 16:37:49 ] สงป. กง.1 1128 1
288    การเบิกเงินประจำตำแหน่งจราจร กรณีมีคำสั่งไปปฏิบัติราชการ ศปก.ตร.อีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากต้นสังกัด [ 2018-06-01 10:17:53 ] สงป. พ.ต.ท.หญิง ฐานิดา คงสุขกาญจนา 582 1
286    เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า [ 2018-05-30 22:33:58 ] สงป. นาย เอกชัย 438 1
285    การรับรองสำเนาเอกสารขอเบิกค่าเทอมบุตร [ 2018-05-30 13:47:18 ] ด้านการเงิน จ.ส.ต.อาทิตยื ทานาโชติ 530 1
284    การรับบำเหน็จตกทอด [ 2018-05-25 17:47:49 ] ด้านการเงิน ชลลดา พิมพ์แป 541 1
283    การขอเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีกู้เงินซื้อและผ่อนชำระธนาคาร [ 2018-05-24 14:22:22 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.ณภัทร หนูเสน 633 1
282    ระยะเวลาจ่ายบำเหน็จตกทอด [ 2018-05-17 16:51:56 ] สงป. อาทิตย์ รินทะรึก 571 1
281    ขอให้ติดตามเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญ [ 2018-05-04 15:04:19 ] ด้านการเงิน ด.ต. หญิง นภัสวรรณ พยัคฆ์คุณาสิน 514 1
280    การรับนักศึกษาฝึกสหกิจ [ 2018-04-30 21:39:12 ] ด้านการเงิน วารีย์ ชูจันทร์ 531 0
279    คดียาเสพติด ที่ผู้ต้องหาผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ สามารถเบิกเงินค่าข่าวได้หรือไม่ [ 2018-04-24 09:42:54 ] สงป. ด.ต.วินัย 646 1
277    ขอคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 384/2547 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2547 [ 2018-03-26 18:04:55 ] สงป. พ.ต.ต.ดาราธร ขจรศิลป์ 578 1
276    การขอ 50 ทวิออนไลน์ [ 2018-03-07 19:45:25 ] สงป. นริศา คำสิงห์ 656 1
275    การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2018-02-26 13:02:45 ] ด้านการเงิน ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 541 1
274    การมอบอำนาจการรับเงินบริจาค [ 2018-02-08 13:06:36 ] ด้านการเงิน สว.อุ๋ย 523 1
273    คู่มือการบันทึกบัญชีในระบบGFMIS และหลักการและนโยบายบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ 2018-01-24 16:38:13 ] ด้านการบัญชี พรวีร์ สุวรรณพานิช 711 1
272    ขอสำเนาคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 533/2556 ลง 5 ก.ย.2556 เรื่องการมอบอำนาจการบริหารงานการเงิน [ 2018-01-23 13:45:39 ] สงป. ด.ต.กันตภณ เพ็ชรรัตน์ 725 1
270    ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ [ 2017-12-27 14:54:17 ] ด้านการเงิน การเงิน 851 1
269    รายงานผลการใช้เงินในระบบฯ [ 2017-12-02 08:42:03 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิงกุลทรัพย์ ประทับกอง 922 1
268    การโอนเงินบำเหน็จ [ 2017-12-01 21:39:52 ] ด้านการเงิน วราภรณ์. อุ่นคณฑี 542 1
267    ค่าตอบแทนการส่งหมายเรียกพยานที่ใช้แทนตารางแนบท้ายคำสั่ง 431/2550 [ 2017-11-27 23:17:08 ] ด้านการเงิน ด.ต.ประวัติ เทียบหนู 3962 1
266    ค่าอาหารผู้ต้องกัก [ 2017-11-24 11:26:53 ] สงป. ด.ต.เล็ก ศรีพรหม 1515 1
265    การเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหาตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจ้างฯ 2560 [ 2017-11-13 14:48:50 ] สงป. เจ้าหน้าที่การเงิน 1059 1
264    ขอสอบถามเรื่องเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ด้านยาเสพติด [ 2017-10-02 12:05:26 ] สงป. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย ผู้ตรวจพิสูจน์ 530 1
263    ข้าราชการบำนาญตำรวจเสียชีวิต [ 2017-09-29 09:27:08 ] ด้านการเงิน กฤษณา 742 1
262    ขอทราบการจัดสรรงบประมาณค่าน้ำมันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ [ 2017-09-21 15:25:49 ] ด้านงบประมาณ ร.ต.อ.หญิง ปาณิศรา ไชยสลี 796 2
261    ขอรายละเอียดหนังสือ [ 2017-09-20 10:27:43 ] ด้านการเงิน ด.ต.ชัยรัตน์ แสนโคตร 2194 1
260    ค่าตอบแทน [ 2017-09-14 15:48:41 ] ด้านการเงิน หนักงานสอบสวน 2195 1
258    การเบิกค่าเลี้ยงดูบุตร [ 2017-08-30 14:12:56 ] ด้านการเงิน chailai 1179 1
257    สอบถามเรื่องการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล [ 2017-08-21 13:14:36 ] ด้านการเงิน ลูกตำรวจสงสัย 817 0
256    การตรวจสุขภาพประจำปี [ 2017-07-04 08:26:45 ] สงป. วรากร 632 2
255    เงินเดือน [ 2017-06-29 10:01:30 ] สงป. ผมเป็นลูกตำรวจ 849 1
254    ยึดโฉนดที่ดินมาประกันไม่มาถอนภายใน 10 ปี [ 2017-06-26 14:50:06 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.สำเริง ตุ้มมณี 641 1
253    ขอทราบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 718 /2543 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2543 [ 2017-05-31 15:15:22 ] สงป. ส.ต.ท.ธีรวุฒิ กองตองกาย 970 1
251    เงินเสี่ยงภัย [ 2017-05-30 12:05:28 ] ด้านการเงิน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ 686 1
249    ขอคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 384/2547 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2547 [ 2017-05-16 10:00:06 ] สงป. ส.ต.ต.กิตติพงษ์ 765 1
247    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ฉบับล่าสุด [ 2016-12-08 10:49:30 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง อารีรัตน์ 1427 1
246    การเบิกค่าอาหารต่างด้าวที่รอคำสั่งศาล [ 2016-12-08 09:52:32 ] สงป. จ.ส.ต.วสันต์ จินะฝั้น 872 1
245    บำเหน็จตกทอด [ 2016-12-08 07:26:57 ] ด้านการเงิน ยศนันท์ เพ็งจางค์ 8127 1
244    ขอหนังสือสั่งการ การเบิกค่าพยานในชั้นสอบสวน [ 2016-11-28 10:02:50 ] ด้านการเงิน พนักงานสอบสวน 1092 1
243    สามารถจ่ายเงินค่าอาหารผู้ต้องกัก(ต่างด้าว)ได้กี่มื้อครับ [ 2016-11-25 11:39:49 ] สงป. สง่า คำจันทร์ 2857 1
242    สอบถามเรื่อง เงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา [ 2016-11-24 13:47:27 ] สงป. ร.ต.อ.สมชาย พลาศรี 742 1
241    สอบถามเรื่อง เงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา [ 2016-11-24 13:04:46 ] สงป. ร.ต.อ.สมชาย พลาศรี 1064 1
240    การเบิกเงินค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2016-11-21 19:55:24 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.สมศักดิ์ ภมรภูเบศวร์ 990 1
239    ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2016-11-11 14:04:11 ] สงป. ร.ต.อ.หญิงอิทยา พิทักษ์วงค์ 942 1
238    เงินบำเน็จ บำนาญ ตกทอด ตำรวจเสียชีวิต [ 2016-11-08 14:56:46 ] ด้านการเงิน ชุตินันท์ ศิริหล้า 815 1
237    การเบิกค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา [ 2016-11-07 10:15:23 ] สงป. อัญชัญ ผันผาย 880 1
236    ขอรายละเอียด ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย เงินงบประมาณปี 60 [ 2016-10-31 13:44:35 ] ด้านการเงิน กฤษณะ แสงตรีสุ 718 0
235    การเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปีตำรวจปฏิบัติหน้าที่จราจร [ 2016-10-20 16:30:28 ] สงป. ด.ต.หญิง อิงณัฐสกุล ชินวงศ์อมร 713 1
234    บำเหน็จตกทอด [ 2016-10-17 20:15:15 ] สงป. นางสาว สุพัตรา สิงห์สาร 711 1
233    เงินบำเน็จ บำนาญ ตกทอด ตำรวจเสียชีวิต [ 2016-10-09 10:00:52 ] ด้านการเงิน ชาติชาย กลิ่นหอม 836 1
232    ค่าเล่าเรียนบุตรกรณี 25 ปีแล้วยังไม่จบ ป.ตรี [ 2016-10-08 21:58:45 ] ด้านการเงิน Wit 823 1
231    การใส่รหัสผิดทำให้หักเงินส่งสหกรณ์ผิด [ 2016-10-04 13:08:47 ] สงป. พศวีย์ 739 1
230    แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ [ 2016-10-04 10:15:44 ] สงป. ร.ต.ท.หญิง โสภาวดี 971 1
229    การประมูลรถของกลาง [ 2016-09-26 10:06:59 ] ด้านการเงิน บรรจบ 720 1
228    ขอรับระเบียบเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2016-09-12 12:48:15 ] ด้านการเงิน ด.ต.สมชาย เฉิดฉิ้ม 1064 1
227    การเบิกค่าขนย้าย [ 2016-09-08 17:27:17 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.หญิงรัชนีภรณ์ ศรีภิรมย์ 867 1
226    อบรมการขอจัดตั้งงบประมาณ [ 2016-09-05 10:58:41 ] สงป. ตำรวจภูธรภาค 4 773 1
225    หนังสือเวียน ตรที่ ๐๐๐๑(กม๑)/ว ๓๒ ลง ๑๘ มี.ค. ๕๖ เรื่องการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานสอบสวน [ 2016-08-16 20:02:51 ] สงป. ด.ต.อนันต์ ลอยเวหา 711 1
224    เงินเพื่อบูรณะทรัพย์สิน [ 2016-08-08 14:27:47 ] ด้านงบประมาณ ส.ต.ต. วาสุกรี วนศักดิ์ 2185 1
223    สอบถามการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ กบข. [ 2016-07-25 16:40:47 ] ด้านการบัญชี ขัตติยะ เขียวอุตสา 1786 1
222    งบประมาณที่ตั้งไว้มากกว่าราคากลางตามแบบก่อสร้างสามารถนำเงินที่เกินไปทำอะไรได้บ่าง [ 2016-07-22 15:11:52 ] สงป. ศพฐ ตร 721 1
221    เรียน สอบถามกรณีการรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผล กองทุนสืบสวนสอบสวน [ 2016-07-13 12:23:58 ] สงป. ร.ต.อ.จักรินทร์ เที่ยงธรรม รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 733 1
220    เงินบำเน็จ บำนาญ ตกทอด กรณีขรก.ตำรวจเสียชีวิต [ 2016-07-09 08:58:27 ] ด้านการเงิน สุภาภรณ์ คำชนะ 790 1
219    ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกค่าอาหารผู้ต้องหาครับ [ 2016-06-29 11:03:43 ] ด้านการเงิน กิตติพงค์ 1006 1
218    ขอข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2016-06-24 09:56:47 ] สงป. ด.ต.หญิง บุษยา มณีพิพัฒน์คุณากร 916 1
217    เปิดสอบชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตรสายการเงินจะเปิดอีกเมื่อไหร่คะ [ 2016-06-24 09:02:45 ] สงป. สุปรียา เทพสาย 848 1
216    ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหา และเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน [ 2016-06-23 14:19:08 ] สงป. ด.ต.หญิงบุษยา มณีพิพัฒน์คุณากร 872 1
215    เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน [ 2016-06-23 11:00:53 ] ด้านการเงิน จนท. 966 1
214    การหักล้างเงินยืม [ 2016-06-16 14:10:02 ] ด้านการเงิน พ.ต.ต.ภูวเดช โชติกมาศ 920 1
213    ขอสำเนาคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่533/2556 เรื่องมอบอำนาจการบริหารงานการเงิน [ 2016-06-09 18:38:13 ] ด้านการเงิน ศิริรัตน์ ชำนาญ 1045 1
212    ระเบียบการเบิกเงินค่าอาหารผู้ต้องกัก(ต่างด้าว) [ 2016-06-08 16:17:14 ] สงป. ส.ต.ต.สง่า คำจันทร์ 826 1
211    กองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา [ 2016-06-01 08:27:29 ] สงป. ด.ต.พรประสิทธิ์ ภูทองกิ่ง 992 1
210    ขอสำเนาคำสั่ง [ 2016-04-26 15:51:46 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.สมชาย พลาศรี 1887 2
209    เงินประจำตำแหน่ง [ 2016-04-21 11:37:20 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.บุญเลี้ยง กิจคติ 926 1
208    การรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ [ 2016-04-19 12:21:59 ] ด้านการเงิน นัดดา แก้วบริสุทธิ์ 775 1
207    ขอคำสั่ง ตร.ท่ี 222/2549 [ 2016-04-19 10:02:43 ] สงป. ด.ต.จตุรภัทร ยังเจริญ 1032 1
206    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2558 [ 2016-03-30 11:47:36 ] ด้านงบประมาณ นางวาลัยพร ด้วงคง 697 1
205    การเรียกคืนอุปกรณ์ GFMIS Token Key [ 2016-03-29 16:08:09 ] สงป. ฝอ.4 ภ.จว.ชลบุรี 847 1
204    ขอระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหาด้วยนะคะ [ 2016-03-24 15:57:18 ] สงป. ร.ต.ท.หญิงจันทร์จิรา เวียงมูล 973 1
203    ขอระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหาด้วยนะคะ [ 2016-03-24 12:38:10 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.หญิงจันทร์จิรา เวียงมูล 766 1
202    ส่งธนาณัติไปแล้ว จะได้ใบขับขี่คืน ปีไหนครับ [ 2016-03-21 15:29:08 ] ด้านการเงิน Subscribe 775 1
201    สอบถามเกี่ยวกับเงินตกทอด [ 2016-02-23 10:48:40 ] ด้านการเงิน นริศา นันชนะ 867 1
200    อนุมัติให้หน่วยงานในสังกัด ตร.ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง [ 2016-02-19 14:02:07 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิง สุวารี กฤษณพิพัฒน์ 1299 2
199    ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย [ 2016-02-17 18:52:06 ] ด้านการเงิน ข้าราชการบำนาญ 806 1
198    ขอบคุณ [ 2016-02-11 19:30:01 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.สมัย. ลาภหงษ์ทอง 668 1
197    ขอคำสั่ง ตร.ที่ 234/2547 ลง 3 พ.ค.47 และ ที่ 222/2549 ลง 31 มี.ค.49 [ 2016-02-03 11:54:38 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.สมัย ลาภหงษ์ทอง รอง สวป.สภ.เมืองอ่างทอง 0804259525 718 1
196    เบี้ยเลี้ยง 3 จชต. เมื่อไปอบรม [ 2016-01-22 13:34:53 ] ด้านการเงิน ส.ต.ต.นิเซาฟี นิน๊ะ 730 1
195    ขอลดยอดเงินในบัญชี [ 2016-01-06 16:00:10 ] สงป. ส.ต.อ. นิติธร พูลเวช 779 1
194    ขอคำสั่ง ตร.ที่ 533/56 ลง 5 ก.ย.56 รบกวนส่งเมล์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ [ 2015-12-29 17:27:32 ] สงป. ร.ต.ท.หญิง สำรวย อินทฤทธิ์ 1083 3
193    ขอสำเนาคำสั่ง ตร. ที่ 533/2556 ลง 5 ก.ย.56 เรื่องการมอบอำนาจบริหารการเงิน [ 2015-12-18 11:50:53 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.อลงกต พูลเกื้อ 955 2
192    อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของชั้นอนุบาล 3 [ 2015-11-19 10:32:30 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.ประเสริฐ ณ พัทลุง 915 1
191    คู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนฯ ประจำปี 2558 [ 2015-11-18 17:27:54 ] สงป. ด.ต.ยศวัจน์ โพธิ์พิทักษ์ 914 2
190    สอบถามเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ 3 เท่าของเงินเดือน [ 2015-11-11 18:05:49 ] สงป. เอกพันธุ์ โทณะวณิก 816 1
189    ค่าปรับ [ 2015-11-04 10:53:58 ] ด้านการเงิน ธัญพร ประทุมเดช 731 1
188    มอบอำนาจบริหารงานการเงิน [ 2015-10-27 13:16:48 ] สงป. ร.ต.ท.หญิงสุวรรณี นันจักร์ 1237 1
187    ขอคำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 [ 2015-10-14 22:23:56 ] สงป. ร.ต.ต.ธานินทร์ ประมวล 1085 2
186    ค่าอาหารผู้ต้องหาเดือนกันยายน สามารถเบิกในงบปี เดือนตุลาคมได้หรือมั้ย [ 2015-10-13 10:05:06 ] สงป. กิตติพงค์ จันทรางกูร 1859 1
185    ขอระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน และคำสั่ง ตร. มอบหมายหน้าที่ และมอบอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน [ 2015-09-30 16:53:30 ] สงป. pooboom 1243 2
184    ขอระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ตัองกัก [ 2015-09-29 13:19:06 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง ปารย์ ธนาวิชนัน 815 1
183    ขอคำสั่ง ตร.ที่222/2549 ลง 31 มี.ค.2549 และ คำสั่ง ตร.ที่ 384/2547 ลง22 มิ.ย.2547 [ 2015-09-22 12:11:43 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง บุปผา ปัญจชัย 869 1
182    ขอระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องหาด้วยครับ [ 2015-09-16 10:53:36 ] สงป. ร.ต.ท.ปิยะพงษ์ อุตอามาตย์ 2037 1
181    ขอหลักเกณฑ์การเบิกค่าฟื้นฟู [ 2015-09-14 12:09:46 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.อำนาจ วรศาสตร์ 1353 2
180    ขอ คำสั่ง 222/2549 ลง 31 มี.ค.49 [ 2015-09-09 10:33:36 ] สงป. ด.ต.พงศกล เกริ่นกระโทก 733 1
179    ค่าตอกเสาเข็มที่เพิ่มขึ้น [ 2015-09-03 16:39:17 ] สงป. ฝิ่น 762 1
177    สามารถร้องเรียนตำรวจที่ผิดนัดการยืมเงินได้หรือไม่ [ 2015-08-27 17:37:22 ] สงป. จุฑารัตน์ 867 1
176    ขอระเบียบและวิธีการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้อง [ 2015-08-27 11:40:40 ] ด้านการเงิน กิตติพงค์ 820 1
175    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินรางวัลคดีอุกฉกรร์,ค่าอาหารผู้ต้องหา,ค่าฟื้นฟูยาเสพติด [ 2015-08-25 12:42:27 ] สงป. ร.ต.ท.อำนาจ วรศาสตร์ 949 1
174    ขอระเบียบค่าอาหารผู้ต้องหา และสอบถาม [ 2015-08-23 14:40:31 ] สงป. กิตติพงค์ 22512 0
173    ขอสำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 533/2556 [ 2015-08-18 12:22:41 ] สงป. ประกิจ ผันผาย 1221 5
172    เงินกองทุน [ 2015-08-10 13:54:39 ] ด้านการเงิน ด.ต.นฤนาถ ใจโพธิ์ 783 1
171    ขอระเบียบและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค [ 2015-08-10 12:37:15 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิงจีราพัชร แก่นจันทร์ 1656 1
170    การกรอบข้อมูลระบบเงินกองทุนฯ [ 2015-08-07 13:41:11 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน 3257 0
169    การเบิกค่าเช่าที่พัก [ 2015-08-06 16:21:42 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน 836 1
168    เอกสารประกอบการเบิกจ่ายหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน [ 2015-08-04 16:27:45 ] ด้านการเงิน เมธี ศรีทะวงศ์ 1101 1
167    การปรับเงินเดือนขึ้น 4% [ 2015-07-30 19:16:17 ] สงป. ร.ต.ท.ธวัชชัย พัดภู่ รอง สวป.สภ.นิคมสร้างตนเอง 934 1
166    ขอระเบียบ การเบิกจ่าย ค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ครับ [ 2015-07-22 23:07:47 ] ด้านการเงิน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 984 1
165    การตัดเงินเดือนกรณีข้าราชการตำรวจขาดราชการ [ 2015-07-16 12:58:02 ] ด้านการเงิน พ.ต.ต.ธีรวุฒิ นกยูงทอง 965 1
164    เงินกองทุนสืบสวน [ 2015-07-06 09:42:05 ] ด้านการเงิน บรรจบ คำเรือน 955 4
163    คำสั่ง ตร. ที่ 222/2549 [ 2015-06-27 10:45:49 ] สงป. พตท.พงษ์เทพ จันทร์เจริญ 1196 1
162    ขอสำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 ลง 31 มีนาคม 2549 [ 2015-06-25 16:46:41 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.พงษ์เทพ จันทร์เจริญ อาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ รร.นรต. 815 3
161    รบกวนขอคำสั่ง ตร.ที่222/2549 ลง 31 มี.ค.2549 และ คำสั่ง ตร.ที่ 384/2547 ลง22 มิ.ย.2547 [ 2015-06-23 19:33:42 ] สงป. สภ.มหาราช ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 755 1
160    รบกวนขอสำเนาคำสั่ตร.ที่222/2549ลง 31 มี.ค. 2549หน่อยครับ [ 2015-06-22 14:02:59 ] สงป. สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่ 710 2
159    ระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหาและผู้ถูกคุมขังและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย [ 2015-06-18 18:24:50 ] สงป. พ.ต.ท.นุกูล แก้วจรูญ 878 1
158    ขอสำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 ลง31มี.ค.2549 [ 2015-06-18 10:37:25 ] ด้านการเงิน ด.ต.วิทยา ดำสุทธิ์ 795 1
157    ระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหาและผู้ถูกคุมขังและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย [ 2015-06-17 22:19:01 ] สงป. พ.ต.ท.นุกูล แก้วจรูญ 851 1
156    ลาออกจาก ตร.ขณะยังได้รับเงิน ต.ดร. [ 2015-06-16 23:31:38 ] สงป. ตชด. 1314 1
155    การเบิกค่าอาหารผู้ต้องหา [ 2015-06-12 17:01:37 ] ด้านการเงิน ด.ต.สัญญา สุวรรณศักดิ์ 1039 1
154    ขอระเบียบ วิธีการเบิกจ่าย ค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ครับ [ 2015-06-11 11:55:39 ] ด้านการเงิน ด.ต.จิรัฐ พี คนมาไกล 892 1
153    สอบถามรายละเอียดการจัดอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา [ 2015-06-09 12:22:24 ] สงป. ด.ต.สัจจะ เหมทานนท์ 818 2
152    การขอรับเงินฌาปนกิจศพงวดแรก [ 2015-06-09 10:32:53 ] ด้านการเงิน ธนวรรณ แก้วศรีนาก 729 1
151    ค่าอาหารสำหรับผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกัก [ 2015-06-03 10:32:05 ] สงป. ร.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ ผลเกตุ 1530 1
150    ขอระเบียบการเบิกจ่าย ค่าอาหารผู้ต้องหา ผู้ต้องกัก [ 2015-06-03 09:57:38 ] สงป. ร.ต.ท.อำนาจ ภู่ปราง 801 3
149    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารผู้ต้องหา,ผู้ต้องกักขัง และหลักฐานการเบิกจ่าย [ 2015-06-02 15:53:23 ] สงป. ร.ต.ท.หญิง สมัญญา สวัสดิ์ล้น 654 1
148    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารผู้ต้องหา,ผู้ต้องกักขัง และหลักฐานการเบิกจ่าย [ 2015-05-28 16:12:34 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิงจีราพัชร แก่นจันทร์ 959 1
147    ยังไม่ไดรับ เงินบำนาญ เงินดำรงชีพ เงิน กบข [ 2015-05-26 10:26:34 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.เพิ่มสิน ลัดกลาง 782 0
146    ยัไม่ไดรับ เงินบำนาญ เงินดำรงชีพ เงิน กบข [ 2015-05-26 09:42:27 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.เพิ่มสิน ลัดกลาง 698 0
145    ขอ คำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 เรื่อง การมอบอำนาจการรับเงินรางวัลฯ [ 2015-05-25 14:20:08 ] สงป. ด.ต.กรุง หล้าคำวงค์ 958 1
144    ขอทราบขณะนี้การปรับเงินเดือน ตามพ.ร.บ.ใหม่ ของคสช. ถึงขั้นตอนไหนแล้วข้าราชการตำรวจในสังกัดถามกันมากอยากทราบความชัดเจน [ 2015-05-24 14:09:39 ] สงป. พ.ต.ท.หญิงจีราพัชร แก่นจันทร์ 807 1
143    ขอทราบระเบียบและหลักฐานการการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องกักขัง,ผู้ต้องหา [ 2015-05-24 14:01:03 ] สงป. พ.ต.ท.หญิงจีราพัชร แก่นจันทร์ 704 1
142    ขอ คำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 เรื่อง การมอบอำนาจรับเงินรางวัลฯ [ 2015-05-20 16:50:59 ] สงป. ส.ต.อ.พัทธนันท์ ใจหาญ 790 1
141    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และผู้ต้องกัก [ 2015-05-19 12:00:42 ] สงป. ส.ต.อ.วสันต์ จินะฝั้น 1139 2
140    ขอ คำสั่ง ตร.ที่ 222/2549 เรื่อง การมอบอำนาจรับเงินรางวัลฯ [ 2015-05-14 23:12:50 ] ด้านการเงิน ด.ต.กฤตินันท์ บัวมาศ 882 1
137    อยากทราบเรื่องเงินเดือนของข้าราชการบำนาญ [ 2015-04-29 20:10:57 ] ด้านการเงิน บ่าย ต่วนชะเอม 982 1
136    ขอสำเนาหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา [ 2015-04-24 15:21:13 ] สงป. ด.ต.บรรจง วงค์ดาว 1957 0
135    ขอสำเนาหนังสือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจัดเลีี้ยงอาหารผู้ต้องหา(ขอด่วนครับ) [ 2015-04-20 18:02:03 ] สงป. ด.ต.บรรจง วงค์ดาว 1003 3
134    ขอระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง และผู้ต้องกัก [ 2015-04-04 15:33:39 ] สงป. จ.ส.ต.ชลภมร หวานมีรส 1241 2
133    การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [ 2015-03-23 17:11:59 ] ด้านงบประมาณ ส.ต.ต.หญิง นรรษฐมน ไหมทอง 979 1
132    การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษาพยาบาล [ 2015-03-01 12:46:40 ] ด้านการเงิน ปิยาภรณ์ หาญณรงค์ 3507 1
131    ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการตำรวจ [ 2015-02-18 11:04:24 ] สงป. ร.ต.ท.สุรินทร์ เพียรเพิ่มภัทร 992 1
130    สอบถามราคาเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา [ 2015-02-17 20:31:48 ] สงป. เจ้าหน้าที่งบประมาณและการเงิน 888 1
129    การเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา [ 2015-02-17 20:21:45 ] สงป. เจ้าหน้าที่การเงิน 800 1
128    อยากทราบว่าสำนักงานตำรวจมีโครงการเกษียณก่อนอายุราชการ (เอลี่รีไทร์) ในปี2558 หรือไม่ [ 2015-02-16 13:36:03 ] สงป. ร.ต.ท.สุรินทร์ เพียรเพิ่มภัทร 1064 1
127    ขอหนังสือเพิ่มเติม [ 2015-02-12 17:39:26 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง ศศิกาญจน์ ศรีสุจันทร์ 914 2
126    ขอระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องกัก [ 2015-02-12 17:34:02 ] สงป. ร.ต.อ.หญิง ศศิกาญจน์ ศรีสุจันทร์ 1587 2
125    ลงนามในหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายปี 57 [ 2015-02-12 07:54:36 ] สงป. พ.ต.ท.จรูญ สุอาราม 935 1
124    การมอบอำนาจการบริหารการเงิน [ 2015-02-11 10:32:27 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิงนงนุช สุนันทเวียงทอง 1677 1
123    ขอระเบียบการเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา [ 2015-02-10 13:30:56 ] สงป. เจ้าหน้าที่ การเงิน 1065 1
122    ขอระเบียบการเลี้ยงอาหารผู้ต้องหาด้วยครับ [ 2015-02-09 11:52:52 ] สงป. ด.ต.สมศักดิ์ สิทธิวงค์ 822 1
121    อยากทราบอัตราเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ [ 2015-02-01 16:42:40 ] สงป. พ.ต.ท.บรรเทิง คัมภีร์ 942 1
120    ขอระเบียบการเลี้ยงอาหารผู้ต้องหาตัวใหม่ด้วยครับส่งทางอีเมล์ก็ได้ครับ [ 2015-01-29 13:06:40 ] สงป. ส.ต.อ.อรรถพล สุทธชีวเทพ 838 1
119    เงินตอบแทนที่ได้จากการทำหน้าที่ครูฝึก [ 2015-01-27 10:58:45 ] ด้านการเงิน ร.ต.ท.กฤษฎา น้อยลา 946 1
118    ค่าอาหารสุนัข [ 2015-01-11 21:42:02 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิง สายพิณ ฤทธิ์ทอง 1120 1
117    เงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือน [ 2015-01-11 21:38:57 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิง สายพิณ ฤทธิ์ทอง 1991 1
116    ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย [ 2015-01-11 13:52:46 ] สงป. พ.ต.ท.ธนวรรตน์. พ้นภัย 882 1
115    ขอรายละเอียดเนื้อหาหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 [ 2014-12-17 15:06:19 ] สงป. วิรุ้ง แวสะแลแม 926 1
114    งนส.จะจ่ายคืนครั้งเดียวได้หรือไม่ [ 2014-12-08 12:22:32 ] สงป. ด.ต.สุเมธี คำแก้ว 816 1
113    เงินกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา [ 2014-12-07 17:52:47 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.วรพงศ์ มดทอง 1387 2
112    ขอรายละเอียดเนื้อหามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ [ 2014-11-20 12:14:46 ] สงป. ลักขณา วิทยารัตน์ 813 1
111    การเบิกค่าเช่าที่พัก [ 2014-11-19 11:53:42 ] ด้านการเงิน การเงิน กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 1425 1
110    การกำหนดอัตราเงินแรกบรรจุ และการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ [ 2014-10-28 11:11:11 ] ด้านการเงิน ว่าที่ พ.ต.ต.เอกลักษณ์ ดิเรกกุล นว.(สบ2)จตร. 0818286044 1015 1
109    1.เงินตอบแทนค่าสำนวนของพนักงานสอบสวน จังหวัดกาญจนบุรี 2.เงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน ตามคำสั่ง ตร. [ 2014-10-27 13:12:36 ] สงป. พนักงานสอบสวน จังหวัดกาญจนบุรี 886 1
108    การปรับระดับอัตราเงินเดือน [ 2014-10-23 17:00:39 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.กฤตธน ชุมนรารักษ์ 921 1
107    ระเบียบการเบิกเงินรางวัลในเขต อบต [ 2014-10-21 15:03:35 ] ด้านการเงิน ร.ต.ต.ภาณุพงษ์ วิรุณพันธ์ 874 1
105    การตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร [ 2014-10-02 16:41:56 ] สงป. ร.ต.ต.ประกิจ ผันผาย 943 1
104    การเก็บรักษาเงิน [ 2014-10-01 13:07:38 ] สงป. พ.ต.ท.วิเลิศ รุ่งโรจน์ 1229 1
102    การตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร [ 2014-09-24 11:32:12 ] ด้านการเงิน ร.ต.ต.ประกิจ ผันผาย 1439 1
101    ขอระเบียบตัวใหม่เรื่องการเบิกจ่ายค่าอาหารที่ทาง สงป. ได้แจ้งเวียนหนังสือที่ 0010.181/2081 ลง 15 พ.ค. 55 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด ตร. ทราบ ถือปฏิบัติตามอนุมัติ ตร.ลง 11 .พ.ค.55 ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/1870 ลง 1 พ.ค. 55 โดยให้เบิกจ่ายในอัตรา [ 2014-09-24 10:49:53 ] สงป. พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ เขียวกลม 1087 1
97    เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา [ 2014-09-05 11:55:44 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.หญิง สายพิณ ฤทธิ์ทอง 954 1
96    ขอระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ต้องกัก [ 2014-09-03 14:38:07 ] ด้านการเงิน ร.ต.อ.หญิงชนกสุฎา เพลากระโทก 1314 1
95    การประเมินข้ามแท่ง [ 2014-08-28 13:01:22 ] สงป. สุริย์ 51928 0
94    ค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา [ 2014-08-25 11:16:13 ] สงป. ด.ต.หญิง ปิยนาถ ทองทิพย์ 19249 1
93    ประสานการติดต่ออายัดเงินบำนาญ ร.ต.ต.เสงี่ยม หรือ พสิษฐ์ สวัสดี ลูกหนี้เงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกำลังพล จำกัด [ 2014-08-23 07:47:36 ] สงป. พ.ต.ท.ชิติพัทธ์ ยางสวย 1059 1
91    เรื่องเงินเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา [ 2014-08-21 10:47:34 ] สงป. ส.ต.ต.เจนณรงค์ อารีย์ 27000 2
90    บุคลากรด้านการเงิน [ 2014-07-30 11:23:57 ] ด้านการเงิน pp 1034 1
89    เปิดสอบ ป.ตรี วุฒิบัญชี ระดับสัญญาบัตร ปี 57 [ 2014-07-29 21:09:59 ] สงป. สุปรียา 1033 1
88    ประกอบเลี้ยงผู้ต้องหา [ 2014-07-18 12:41:26 ] สงป. จ.ส.ต.ยงยุทธ แสนมี 1024 1
87    ตารางเงินเดือน 1 ม.ค. 56 [ 2014-07-16 13:13:27 ] สงป. ปานใจ 1105 0
85    เงินเดือนของข้าราชการบำนาญ [ 2014-06-22 08:32:16 ] สงป. พ.ต.ท.สมนึก เดชมาก ณพัทลุง 1093 1
84    แบบฟอร์มการรายงานงบลงทุนที่ลงนามทันภายใน ๓๐ มิ.ย.๕๗ [ 2014-06-19 18:21:05 ] สงป. ้เปิ้ล 1027 0
81    ค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา [ 2014-06-04 12:31:10 ] สงป. ด.ต.หญิง รัชรินทร์ ชมภูวิเศษ 1526 1
80    เงินค่าอาหารเลี้ยงผู้ต้องหา [ 2014-05-16 16:53:46 ] สงป. รัชรินทร์ ชมภูวิเศษ 1489 1
77    เงินอาหารผู้ต้องหา [ 2014-05-08 15:11:27 ] สงป. ด.ต.หญิง รัชรินทร์ ชมภูวิเศษ 2744 1
75    สอบถามเกี่ยวกับการปรับขั้นเงินเดือนผู้มีวุฒิ ป.ตรี [ 2014-04-27 15:41:14 ] ด้านการเงิน จ.ส.ต.เอกภาวิน บุญปาน 1147 1
73    เงินตกเบิกกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนผู้มีวุฒิป.ตรี [ 2014-04-17 14:53:05 ] สงป. ร.ต.ต.ภพชัย มาตรา รอง สวป.สภเมืองกาฬสินธุ์ 1173 1
72    สอบถาม [ 2014-04-10 15:19:58 ] สงป. หนิง 1152 0
71    เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนคดีอาญา [ 2014-04-05 19:34:35 ] ด้านการเงิน พ.ต.ท.วรพงศ์ มดทอง 1453 1
70    สายตาสั้นเป็นได้ไหม [ 2014-04-03 19:03:40 ] สงป. กิกิ 1044 0
68    การเบิกเงินค่าปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด [ 2014-03-18 13:45:12 ] สงป. ตร.ภาค.๖ 4857 5
67    ขอรับเงินบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ [ 2014-03-10 14:39:45 ] สงป. กฤตติกา 1035 1
66    รายละเอียดการอบรมทบทวนของสารวัตรการเงิน [ 2014-02-19 20:34:37 ] สงป. สารวัตรการเงิน 1167 1
65    การเบิกจ่ายเงินรางวัลจราจร [ 2014-02-15 22:50:00 ] ด้านการเงิน ร.ต.ต.อุดร นูสีหา 1730 0
64    การเงิน [ 2014-02-07 19:16:15 ] สงป. จารุดา ปัตตะโชติ 1428 0
63    การรับเงินตกทอด [ 2014-02-07 18:19:28 ] สงป. บุคคลเดิม 1144 0
60    สอบถามการสอบ [ 2013-12-23 12:13:54 ] ด้านการบัญชี พงษ์ศิริ บัวขาว 1262 1
59    การเงิน [ 2013-12-04 13:31:02 ] สงป. ภคอร นนทวรา 1377 1
58    ขอทราบรายละเอียดการปรับเงินเดือน [ 2013-10-15 11:00:54 ] ด้านการเงิน ไม่รู้ 1367 1
57    การเรียกตัวเข้ารับตำแหน่ง [ 2013-10-14 11:39:07 ] สงป. เตชิน จันทร์กอง 1125 1
56    การรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ตามแบบ งบ.56 แบบ ตร.56(ก) แบบ ตร.56(ข) [ 2013-09-30 14:31:22 ] สงป. มณีวรรณ ชัยภูมิ 18704 4
54    อัตราค่าเลี้ยงอาหารผู้ต้องหาใหม่ [ 2013-07-17 10:55:01 ] สงป. ณรงศักดิ์ รุ่งเรืองพจน์ 27362 1
53    รหัสบัญชีย่อย และรหัสเจ้าของบัญชีย่อย ปี 2556 [ 2013-07-16 14:04:21 ] สงป. พิมพ์นิภา 1238 0
52    ขอสำเนาหนังสือ สงป. [ 2013-07-08 11:24:47 ] สงป. หมวดนก 1288 0
51    งบประมาณก่อสร้างสำนักงานตำรวจ(ห้องสืบสวน) [ 2013-06-04 10:35:19 ] ด้านงบประมาณ น้องจ๊ะ 1122 1
50    สอบการเงิน [ 2013-06-03 09:26:05 ] สงป. น้องใหม่ 1227 1
49    การบัญชี [ 2013-05-28 12:07:36 ] ด้านการบัญชี ธิธาพร รอดจันทร์ 18264 5
44    สอบถามสอบนายร้อย 7000/56 [ 2013-01-18 09:59:04 ] ด้านการเงิน ประทวนคว้าดาว 17427 1
43    ตรวจสอบคุณวุฒิ สอบสายบัญชี [ 2012-12-25 15:53:03 ] สงป. ผู้อยากมีติดดาว 1512 1
42    วุฒิที่ใช้สอบสายการเงิน [ 2012-12-20 16:18:54 ] สงป. หนู 1177 1
41    สายธุรการ หรือ สาย ธร.,ส. [ 2012-11-20 10:31:22 ] ด้านการเงิน ด.ต.รวีวัฒน์ ลือชา 6738 1
40    เปิดสอบสายการเงินบัญชี [ 2012-11-13 12:52:27 ] สงป. ผู้มีสิทธิสอบ 1142 1
39    ปี 56 นี้เปิดสอบสายการเงินการบัญชี 300 จริงมั้ยค่ะ [ 2012-11-12 12:56:40 ] สงป. กปป.53 1305 1
38    วุฒิในการสอบสาย บัญชีหรือการเงิน [ 2012-11-07 14:16:56 ] สงป. การเงิน 1638 1
37    เปิดสอบ [ 2012-11-04 14:44:11 ] สงป. นา 1461 1
36    เปิดสอบ [ 2012-11-04 14:39:51 ] สงป. นา 967 1
35    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพยานซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ [ 2012-11-03 14:23:21 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน 6382 1
34    การลงคุมงบประมาณ [ 2012-10-29 14:00:28 ] สงป. ส.ต.อ.หญิงบุษราภรณ์ ยังทอง 1315 1
33    การจ้างดูแลระบบงาน [ 2012-10-18 08:35:06 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน 1213 1
32    การสอบสายการเงิน [ 2012-10-17 08:32:07 ] สงป. ผู้มีสิทธิสอบ 1316 1
31    การเงิน บัญชี จะเปิดรับกี่อัตราคับ [ 2012-08-27 23:28:27 ] สงป. คนดี มากคับ 1451 1
30    การสอบ ประทวน เป็น สัญบัตร สายการเงิน [ 2012-08-18 14:16:43 ] สงป. ส.ต.ท.ผู้มีสิทธิสอบรุ่น 7000/3 1181 1
29    เลือกตำแหน่ง รอง สว.วันไหนคะ [ 2012-08-03 12:20:46 ] สงป. นอร.บัญชี 1521 1
28    การหักเงินสืบสวนสอบสวนคดีอาญา [ 2012-07-24 12:14:20 ] สงป. ร.ต.ต.เฉลิม เมฆสุข 10339 1
27    บิดาเป็นตำรวจข้าราชการบำนาญ เสียชีวิตแล้ว [ 2012-07-08 15:12:39 ] ด้านการเงิน ราชศักดิ์ พรทอง 17501 9
26    เกณฑ์การปรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี [ 2012-07-04 19:31:28 ] ด้านการเงิน ตำรวจอายุงานไม่เกิน10ปี 1584 1
25    ขอทราบตำแหน่งสายบัญชี [ 2012-06-27 12:46:45 ] ด้านการบัญชี นอร.บัญชี 1571 1
24    เงินเดือน+พ.ช.ค. 15,000 บาท สำหรับวุฒิป.ตรี น่าจะได้ประมาณเดือนไหนครับ ? [ 2012-05-27 16:05:35 ] ด้านการเงิน จิต จิตดี 15218 1
23    จำนวนหน่วยกิจ บัญชี ที่จะสอบสายการเงินได้ [ 2012-05-18 16:25:34 ] สงป. ผู้อยากสอบ 1596 1
22    สอบถาม [ 2012-05-18 09:16:56 ] สงป. วิรุตย์ 17315 5
21    เงินผู้เสียชีวิตข้าราชการบำนาญตำรวจ [ 2012-05-17 12:34:09 ] ด้านการเงิน จุฑามาศ วงศ์ยะรา 4851 2
20    การสอบสายบัญชี [ 2012-05-10 15:53:02 ] สงป. ตำรวจผู้ผิดหวัง 1455 1
18    เงินเดือน [ 2012-04-02 12:38:21 ] ด้านการเงิน ปรีชา 33802 2
17    เบิกเกินส่งคืน [ 2012-03-29 20:20:11 ] ด้านการเงิน นุตรจริน 1534 1
16    เงินเดือน [ 2012-03-28 18:17:02 ] สงป. ปรีชา 1521 1
15    การเบิกค่าเช่าที่พัก [ 2012-03-27 15:48:09 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 228764 2
14    กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และแนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในรอบ มี.ค.๒๕๕๕ แล้วหรือยัง [ 2012-03-27 15:46:26 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 1144 1
13    การจ่ายเงินของส่วนราชการ สามารถจ่ายเป็นเงินสดแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินได้หรือไม่ [ 2012-03-27 15:43:30 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 1443 1
12    เงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ ๒ จะโอนเมื่อใด และอยู่ในขั้นตอนใด [ 2012-03-27 15:41:02 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 1401 1
11    เงินที่กันไว้เมื่อ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๔ จะหมดสิทธิเบิกเมื่อใด และยังเบิกจ่ายไม่เสร็จ จะขยายต่อได้หรือไม่ [ 2012-03-27 15:35:36 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 91267 0
9    คู่สมรสของข้าราชการตำรวจมีสิทธิประกันสังคม แต่ไม่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เลือกไว้ [ 2012-03-27 15:22:52 ] ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 18129 1
8    ผู้เบิกได้นำเงินส่งคลังที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผิดประเภทรายได้ [ 2012-03-27 11:18:22 ] ด้านการบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน 1444 2
7    การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน [ 2012-03-27 11:16:54 ] ด้านการบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน 15146 1
6    ข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวร(AS01) [ 2012-03-27 11:14:53 ] ด้านการบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน 1154 1
5    ระบบฟ้องว่า “ไม่สามารถโอนงบประมาณได้ " [ 2012-03-27 10:45:05 ] ด้านงบประมาณ เจ้าหน้าที่งบประมาณ 1274 1
4    เมื่อเรียกรายงานบัญชีพักสินทรัพย์ไตรมาสที่ 1 ปรากฏว่า ยังคงมีรายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง 2 รายการ [ 2012-03-27 10:40:30 ] ด้านการบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน 1393 1
3    เหตุใดหน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องให้ความสำคัญในการ เร่งรัด กำชับ ติดตาม การรายงาน [ 2012-03-26 17:12:20 ] ด้านงบประมาณ เจ้าหน้างบประมาณ 2251 0
1    จัดส่งข้อมูลกระดาษทำการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 2012-03-26 16:01:45 ] ด้านการบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน 3112 0
   
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน